Lanovka Barrandov – Butovice

S ohledem na dotazy občanů, jaká je aktuální situace ohledně záměru lanovky Barrandov – Butovice, resp. proč chce MČ Praha 5 realizovat tento nesmyslný projekt zasahující výrazným způsobem do chráněného území Prokopského a Dalejského území, uvádíme ve stručných bodech vývoj a vysvětlení. Dodáváme, že MČ Praha 5 i nadále trvá na tom, že záměr výstavby je neakceptovatelný.

  • záměr vybudování lanovky pochází někdy z období roku 2007, kdy tehdejší zastupitel MČ Praha 5 a místopředseda komise územního rozvoje Jan Skalický zadal firmě PSK Tuzar ke zpracování projekt, viz http://tuzar.cz/lanova-draha-barrandov/
  • na návrh Jana Skalického podala MČ Praha 5 v roce 2007 podnět na změnu územního plánu HMP v lokalitě Barrandov s cílem vybudovat lanovku dle studie PSK Tuzar; tento podnět byl zařazen do pořizování změn územního plánu 07; na návrh bývalého primátora Hudečka byl v období cca roku 2013 zamítnut ze strany ZHMP; v té době jej odmítly i orgány MČ Praha 5, které byly překvapeny, že vůbec takový návrh existuje
  • proti záměru stavby lanovky byly ekologické organizace, orgány životního prostředí (jde o výrazný zásah do chráněné lokality Prokopského a Dalejského údolí) a nakonec i urbanisti a Dopravní podnik HMP
  • dne 6. 5. 2015 se na jednání k Metropolitnímu plánu na IPR dostavili Lukáš Budín, Jiří Tuvora a Jan Skalický (viz příloha 1 – prezenční listina) a předložili řadu připomínek za MČ P5 (viz příloha 2 – záznam z konzultace na IPR); některé byly následně IPR zapracovány, některé zohledněny a zapracovány jiným způsobem regulace, některé nebyly zapracovány. Připomínky k záměru lanovky, deklarované za stanovisko MČ Praha 5, však nebyly nikdy projednány v jakémkoli orgánu MČ Praha 5, tzn. ani ve výboru územního rozvoje a ani v Radě MČ P5. *
  • jednou ze zásadních připomínek předložených v květnu 2015 Lukášem Budínem k Metropolitnímu plánu byl záměr vybudování lanovky mezi Barrandovem a Butovicemi
  • v květnu 2015 výbor územního rozvoje Zastupitelstva MČ Praha 5 projednával podklady k zadání územní studie pro rozvoj sídliště Barrandov; na výboru bylo jasně vymezeno, že záměr lanovky není pro městskou část přijatelný
  • přesto v červnu 2015 nechává Lukáš Budín do dalšího výboru územního rozvoje předložit návrh zadání Územní studie – Rozvoj sídliště Barrandov, kde na str. 6 v části Doprava opět uvádí záměr vybudování lanovky do Butovic
  • skutečnost, že Lukáš Budín prosazoval lanovku do Metropolitního plánu, vyplynula v polovině května 2016 při jednání starosty Radka Klímy na IPR. Tehdy byl seznámen s návrhem Metropolitního plánu na Praze 5 s tím, že tento návrh byl již počátkem dubna 2016 presentován Lukáši Budínovi; Lukáš Budín nikdy za dobu svého působení nepředložil do výboru územního rozvoje a ani do Rady MČ P5 žádnou informaci o projednávání „svých osobních“ námětů, připomínek a návrhů do Metropolitního plánu. Resp., vše proběhlo bez vědomí občanů a orgánů MČ Praha 5.

 

*
Mezi požadavky, které byly zapracovány (viz odd. I, příloha 2 – záznam z konzultace na IPR), je zásadně problematický a nepochopitelný požadavek na souvislou zástavbu kolem ulice Plzeňské, která má být umístěna v dnešní funkční ploše zeleně (dokonce i lesa), přímo na území Přírodního parku Košíře – Motol:

200/ Motol, Motolský háj – kolem Plzeňské si MČ dokáže představit zástavbu
200/ Motol, Motolský háj – rybníky využité pro rekreaci, případná zástavba by tak rekreaci odclonila.

Tento bod je v návrhu MPP skutečně promítnut (viz příloha 3 – výřez MPP). Souvislý pás pětipodlažní zástavby je jižní stranou obrácený do Plzeňské, pro bydlení prakticky nevyužitelný, šlo by zřejmě o administrativní budovy. Na západní straně stojí na řečišti potoka a tyčí se přímo nad rybníkem a koupalištěm. Přírodní rekreační plochu luční nivy výrazně zmenšují. Současný stav s plochami zeleně a hranicí přírodního parku je na výřezu současného územního plánu (viz příloha 4).

Požadavek na tuto zástavbu představuje porušení programového prohlášení Rady MČ P5 , kde se praví: „Zasadíme se o nedotknutelnost zvláště chráněných území přírodya jejich ochranných pásem a podpoříme jejich rozšíření (přírodní parky, přírodní rezervace, národní přírodní památky). Zabráníme dalšímu rozprodeji pozemků v přírodních parcích a podpoříme nulovou toleranci výstavby v těchto lokalitách.“

Druhým diskutabilním požadavkem, který byl akceptován, je lanovka z Radlické na Dívčí Hrady, a to na základě údajného souhlasu městské části: 
600/ Lanovka – Dívčí Hrady – lanovka ano – MČ souhlasí

Mezi požadavky, které nebyly IPR zapracovány (odd. III, příloha 2), byly vzneseny tyto body:
600/ Lanovka – Barrandov – Butovice přes Prokopské údolí
600/ Vodní doprava – 2.plavební komora

Přílohy ke stažení