Informace pro občany členských států EU k volbám do Evropského parlamentu

11/03/2014

Cizinci, v současné době pouze státní občané jiných členských států EU, mají po splnění zákonem daných podmínek právo volit na území České republiky pouze ve volbách do zastupitelstev obcí (místním referendu) a ve volbách do Evropského parlamentu.

Hlavní podmínky jsou, že občan z členské země EU alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a že je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo k přechodnému pobytu na území ČR.

Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do neděle 13. dubna 2014 do 16.00 hodin, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; to neplatí v případě, že občan jiného členského státu EU požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 nebo 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky (těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na příslušném obecním úřadě).

Jak bylo výše řečeno, občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území České republiky, podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, ve lhůtě žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Žádosti je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

U Úřadu městské části Praha 5 přijímá předmětné žádosti odbor občanskosprávní, konkrétně pak jeho pracovnice paní Kamila Handlová, tel. 257 000 991 a paní Kateřina Miartušová, tel. 257 000 543. Obě mají kancelář č. 125 v budově Štefánikova 13-15, 1. patro.  Osobní návštěvy jsou možné v pondělí a ve středu od 09.00 do 17.45 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 09.00 do 15.45 hodin. V pátek pak od 09.00 do 14.45 hodin. Toto pracoviště bude otevřeno i v neděli 13. dubna od 09.00 do 16.00 hodin, kdy zákonná lhůta k podání žádosti končí. Formuláře žádostí jsou ke stažení na www.praha5.cz v sekci Volby do Evropského parlamentu.

Podle § 14 odst. 1 písm. c) zákona o volbách do zastupitelstev obcí oznamuje obecní úřad Policii České republiky údaj o zápisu voliče, který není státním občanem České republiky, do dodatku stálého seznamu voličů nebo údaj o jeho vyškrtnutí z dodatku stálého seznamu voličů. Obdobně podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona o volbách do Evropského parlamentu oznamuje obecní úřad Policii České republiky údaj o zápisu voliče, který je občanem jiného členského státu, do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo údaj o jeho vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Zápis voliče cizince do dodatku stálého seznamu voličů nebo do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nahlašuje obecní úřad Policii České republiky průběžně na k tomu určeném formuláři. Důvodem pro tento postup je, že podle právních předpisů EU se k voličům, kteří jsou státními občany jiných členských států EU, musí přistupovat stejně jako k vlastním státním občanům. Znamená to, že požádá-li jednou občan EU, který splňuje zákonem stanovené podmínky pro výkon volebního práva, o zápis do dodatku stálého sezamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí nebo o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, zůstává v tomto dodatku, resp. seznamu zapsán až do doby, kdy sám požádá o své vyškrtnutí nebo do doby, kdy pozbude právo volit (zemře, ukončí pobyt na území České republiky). Přestěhuje-li se volič cizinec v rámci České republiky, nemusí znovu žádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů ani do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě svého nového pobytu. Aby se údaj o zápisu občana EU do dodatku stálého seznamu voličů, resp. do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu mohl „stěhovat“ spolu s voličem, je nutno jej soustředit centrálně, a to u Policie České republiky na základě jednotlivých hlášení obecních úřadů, které již započalo v průběhu roku 2013. Policie České republiky pak využívá tyto údaje jednak v rámci poskytování seznamu voličů v členění podle volebních okrsků pro příslušný typ voleb a jednak pro odpověď na individuální dotaz obecního úřadu. Podle § 12 odst. 7 zákona o volbách do zastupitelstev obcí poskytuje Policie České republiky na základě žádosti obecního úřadu z informačního systému cizinců pro účely vedení seznamů voličů údaje o cizincích zapsaných do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí přihlášených v obci k trvalému pobytu. Obdobně podle § 9 odst. 7 zákona o volbách do Evropského parlamentu poskytuje Policie České republiky na základě žádosti obecního úřadu z informačního systému cizinců pro účely vedení seznamů voličů údaje o cizincích zapsaných do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu přihlášených v obci k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu. Individuální dotaz na Policii České republiky ve věci zápisu občanů EU do dodatku stálého seznamu voličů nebo do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zasílá obec.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě