Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky

25/08/2014

Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014. V případě, že v prvním kole nebude zvolen žádný kandidát, proběhne kolo druhé, a to ve dnech 17. a 18. října 2014. Náš volební obvod má číslo 21. Tento volební obvod zahrnuje nejen území Městské části Praha 5, kde má sídlo, ale rovněž území městských části Praha 13 a Praha-Řeporyje. Senátní volby se pak konají v dalších 26 volebních obvodech naší země.

Volič do Senátu P ČR má možnost v příslušné volební místnosti odevzdat svůj hlasovací lístek v pátek 10.10.2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu  11.10.2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volit ale nemůže ten, kdo je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo má zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.

Volební místnost

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem “vzor”, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Jak najít příslušnou volební místnost ?

Seznam volebních místností je uveden v samostatné informaci na webu. Na webových stránkách  https://www.praha5.cz/ je navíc umístěn vyhledávač (interaktivní mapa volebních okrsků), do něhož stačí uvést jen název ulice a číslo orientační či popisné a příslušný program Vám Vaši volební místnost identifikuje číslem a adresou a označením na mapě. Lze se i ptát telefonicky, a to na těchto telefonních číslech odboru občanskosprávního ÚMČ Praha 5:  257 000 991 nebo 257 000 543.

HLASOVÁNÍ

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. V době, kdy budou volební místnosti otevřeny, bude na Úřadě MČ Praha 5 fungovat oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel odboru občanskosprávního, které sídlí v přízemí budovy na Štefánikově 13-15. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v informaci pro volby do ZMČ Praha 5 a ZHMP.

Hlasování na voličský průkaz

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. To znamená, že voličský průkaz občanům majícím trvalý pobyt v našem volebním obvodě může být vydán jen pro volby v jiných volebních místnostech v teritoriu našeho volebního obvodu, který má č. 21. Nachází-li se volič ve dnech z jakéhokoliv důvodu na území jiného volebního obvodu, jedná se o faktickou překážku volebního práva. Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu (do 8.10.2014 do 16.00 hodin, v případě realizace 2. kola voleb pak do 15.10.2014, opět do 16.00 hodin). Při osobní návštěvě je třeba nezapomenout vzít si sebou platný občanský průkaz. O voličský průkaz je možno požádat i v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

 

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb a to osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Dříve nelze voličský průkaz vydat. Na Úřadu městské části Praha 5 je možno výše popsaným způsobem již nyní požádat o vydání voličského průkazu na odboru občanskosprávním v kanceláři č. 106, v budově Štefánikova 13-15, 1. patro,  telefony: 257 000 881, 257 000 882, e-maily: jarmila.zelenkova@praha5.cz. Ve volební místnosti pak volič po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku žluté barvy opatřenou úředním razítkem.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do Senátu P ČR jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem.  Hlasovací lístky dostanou občané do poštovních schránek nejpozději 7.10.2014, tedy tři dny před volbami. Hlasovací lístky budou opatřeny kulatým razítkem Městské části Praha 5. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků nebo si tyto vyzvednout u paní K. Handlové nebo paní K. Miartušové na odboru občanskosprávním ÚMČ Praha 5, počínaje 1. říjnem 2014 (1. patro, Štefánikova č. 13-15, kancelář č. 125). Voliči, kteří budou volit ve volebních okrscích č. 5001 a č. 5002  (technicky i organizačně je zajišťuje ÚMČ Praha 5) budou volit jiné kandidáty do Senátu P ČR než v dalších 79 volebních okrscích MČ Praha 5. Zákon pro tyto senátní volby totiž stanovil, že část území MČ Praha 5, tvořenou částí k.ú. Malá Strana, patří do volebního obvodu č. 27.

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se v žádném případě nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vhodit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky je blíže popsáno v příspěvku věnovanému volbám do ZMČ Praha 5 a ZHMP.

 

Druhé kolo voleb

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 10. a 11.10.2014, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. Hlasování bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn. že volby proběhnou ve dnech 17.10. a 18.10. 2014, ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech.

Jestliže se před druhým kolem voleb ve volebním obvodu kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě.

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě