Informace o Smlouvě o postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemky parc.č. 1175/2,3, a 5, k.ú. Košíře

32.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Informace o Smlouvě o postoupení práv a povinností ze smlouvy o
budoucí smlouvě kupní na pozemky parc.č. 1175/2,3, a 5, k.ú. Košíře

Dle Zastupitelstva MČ Praha 5 ze dne 18.10.2001 č. 21/21/2001 uzavřel
pan Petr Mikulášek Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na tyto pozemky.
Na základě odst.V. bodu 1. smlouvy budoucí kupní tj. převedení práv
a povinností z této smlouvy vyplývající na třetí osobu pouze se
souhlasem budoucího prodávajícího, předkládáme ZMČ P5 tuto informaci

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. b e r e n a v ě d o m í

Smlouvu o postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na pozemky parc.č. 1175/2,3, a 5 , k.ú. Košíře, mezi panem
Petrem Mikuláškem a společností KLE-ZA s.r.o., se sídlem Praha 6, Nad
Závěrkou 16/489

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty, ve spolupráci s ved. OSM

zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Smlouvy o
postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě na
pozemky parc.č. 1175/2,3, a 5, k.ú. Košíře, s panem Mikuláškem a
společností KLE-ZA s.r.o., se sídlem Nad Závěrkou 16/489

Termín: 28/02/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5