Informace o postupu prodeje areálu bývalého zdravotního zařízení č.p. 1977, Na Cihlářce 6 dle “Statutu”

08/04/2004

28.


 


Předkladatel: Rada MČ Praha 5, M. Jančík, starosta


Informace o postupu prodeje areálu bývalého zdravotního zařízení č.p. 1977, Na Cihlářce 6 dle “Statutu”


 


Informace o postupu prodeje bývalého zdravotního zařízení č.p. 1977 Na Cihlářce 6 je předkládána na základě oznámení MHMP – OSM o projednání záměru prodeje v ZHMP


 


Zastupitelstvo městské části Praha 5


 


I. b e r e n a v ě d o m í


informace o postupu prodeje bývalého zdravotního zařízení č.p. 1977, Na Cihlářce 6 je předkládána na základě oznámení MHMP – OSM o projednání záměru prodeje v ZHMP


 


II. t r v á


na prodeji areálu bývalého zdravotního zařízení č.p. 1977, Na Cihlářce 6, sestávajícího z objektu bývalého zdravotního zařízení, objektu zubního střediska, lékárny, admin. objektu a vrátnice, s pozemky parc.č. 2586 o výměře 620 m2, parc.č. 2587/1 o výměře 2754 m2, parc.č. 2587/2 o výměře 216 m2, parc.č. 2587/3 o výměře 520 m2 a parc.č. 2587/4 o výměře 269 m2, vše LV 2787, k.ú. Smíchov, společnosti DCE, spol. s r. o., se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Mařatkova 1075/11, za nabídnutou cenu 45,000.000,- Kč


 


III. u k l á d á


starostovi


zaslat Zastupitelstvu HMP žádost o znovuprojednání a přehodnocení svého rozhodnutí o nepřijetí usnesení ze dne 29.1.2004, týkající se prodeje areálu bývalého zdravotního zařízení č.p. 1977, Na Cihlářce 6, sestávajícího z objektu bývalého zdravotního zařízení, objektu zubního střediska, lékárny, admin. objektu a vrátnice, s pozemky parc.č. 2586, parc.č. 2587/1, parc.č. 2587/2, parc.č. 2587/3 a parc.č. 2587/4, vše LV 2787, k.ú. Smíchov, společnosti DCE, spol.s r.o., se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Mařatkova 1075/11


Termín: 31/03/2004


 


Usnesení bylo schváleno 20 hlasy.


 


 


 


Milan Jančík


starosta MČ Praha 5


 


 


 


13.zasedání ZMČ P5 dne 18. 3. 2004                 


                        předsedá: Jančík Milan                        


                     HLASOVÁNÍ č. 32 – SCHVÁLENO                     


                          18.3.2004 15:02:43                         


                24.Informace o postupu prodeje areálu                


______________________________________________________________________


 


  Altner Boleslav                          ODS        1   Pro         


  Doc.ing.Babička Luboš CSc.               KP5        2   Nepřítomen  


  Bartoš Jaroslav                          ODS        3   Pro         


  ing. Cuhra Josef                         KDU        4   Proti       


  Mgr.Češková Andrea                       ODS        5   Pro         


  ing.Dvořák Bohumil                       ČSSD       6   Zdržel se   


  Erben Pavel                              DJK        7   Proti       


  ing.Fiala Jaroslav                       ODS        8   Pro         


  Gál Ondřej                               ODS        9   Pro         


  Heissler Herbert                         KP5        10  Pro         


  Hlaváček Jan                             ODS        11  Pro         


  ing.Horák Petr                           KP5        12  Pro         


  Jančík Milan                             ODS        13  Pro         


  Doc.dr.E. Jelínková, CSC.                KDU        14  Proti       


  Kalhousová Eva                           SNK        15  Pro         


  Kohout Aleš                              DJK        16  Nepřítomen  


  dr. Macek Milan, CSc.                    KSČM       17  Proti       


  ing.Matoušek Jan                         ODS        18  Pro         


  Matoušková Jitka                         SNK        19  Pro         


  ing.Morávková Angela                     KP5        20  Pro          


  Najmon Viktor                            ODS        21  Pro         


  Nápravníková Ilona                       DJK        22  Proti       


  Mgr.ing.Navara Petr                      DJK        23  Nehlasoval  


  Peterková Růžena                         KSČM       24  Nepřítomen  


  ing.Pražák Jiří                          ČSSD       25  Zdržel se   


  Procházka Jan                            ODS        26  Nepřítomen  


  Mgr.Riedlbauchová Lubica                 ČSSD       27  Zdržel se   


  Bc.Stecher David                         DJK        28  Proti       


  Stránský Martin                          US         29  Pro         


  Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.            ČSSD       30  Zdržel se   


  RNDr.Škaloud Miroslav                    ODS        31  Pro         


  ing.Tichý Miroslav                       ODS        32  Pro         


  Mgr.Vávrová Lucie                        ODS        33  Pro         


  Zajíčková Věnceslava                     ODS        34  Pro         


  Zapletal Vojtěch                         ODS        35  Pro         


______________________________________________________________________


 


Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů


Celkem zastupitelů: 35


Pro: 20 (57%)  Proti: 6 (17%)  Zdrželo se: 4 (11%)  Nehlasoval: 1 (3%)


Nepřítomno: 4


Hlasování o usnesení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě