Informace o podmínkách a způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014

06/03/2014

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 23. a 24. května 2014. V pátek 23. května 2014 se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. května 2014 se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volby na území Městské části Praha 5 budou probíhat v 81 volebních okrscích označených čísly 5001 až 5081. Pro tyto volby v hlavním městě Prahy došlo k přečíslování všech volebních okrsků. Seznam volebních místností a jejich sídel bude zveřejněn později, ale veřejnost ujišťujeme, že od minulých voleb jsme k žádné změně nesáhli.

Kdo může hlasovat?

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, přičemž u něj nevznikla překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz. Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti.

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území České republiky (tj. nejméně od 9. dubna 2014), nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Seznamy voličů do EP

Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis státního občana České republiky, který má právo volit (dále jen „volič“), do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Tento seznam vede obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“) pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem.

Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (13. dubna 2014) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan České republiky, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území České republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Volič si může ověřit na obecním úřadě svůj zápis ve stálém seznamu voličů pro všechny druhy voleb na území České republiky, nebo později (po 13. dubnu 2014) svůj zápis přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu se lze, pokud žádosti o opravu nevyhoví sám obecní úřad, do 30 dnů přede dnem voleb domáhat podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí soudu o provedení opravy nebo doplnění seznamu.

Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (3. května 2014) zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody, a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápisu informuje obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče. O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropské ho parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět.

Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 13. dubnu 2014) musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 21. května 2014 nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).

Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, zamýšlí hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 21. května 2014 nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě trvalého pobytu.

Prokázání totožnosti a státního občanství, seznamy pro volby do EP a voličské průkazy

Volič, občan ČR, po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.  V době, kdy budou volební místnosti otevřeny, bude u Úřadu MČ Praha 5 fungovat oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel odboru občanskosprávního, které sídlí v přízemí budovy na Štefánikově 13-15. Zde je možno požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů na počkání s platností na jeden měsíc, a to bez správního poplatku, ale pouze v případě, že OP má prošlou platnost. Vzhledem k tomu, že nebude na místě zajištěna fotografická služba, je třeba si s sebou vzít dvě fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm. Také volič z jiného členského státu EU, je povinován prokázat svoji totožnost a příslušné občanství. Jak volič z ČR, tak i volič z jiného členského státu, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP, okrsková volební komise volit neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz, který opravňuje k hlasování ve volbách do EP v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Tento voličský průkaz je volič povinen odevzdat okrskové volební komisi, která tento průkaz přiloží k výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP a voliče do tohoto výpisu dopíše.

Úřední obálky a hlasovací lístky

Jestliže volič splnil zákonné podmínky uvedené v předchozím odstavci, obdrží od OVK prázdnou úřední obálku, která je opatřena úředním razítkem Úřadu městské části Praha 5. Samotné hlasovací lístky budou dodány voličům do místa jejich trvalého pobytu nejpozději 20. května 2014. V případě, že volič takto hlasovací lístky nedostal, nebo došlo k jejich poškození či ztrátě, okrsková volební komise mu ve volební místnosti vydá novou kompletní sadu hlasovacích lístků všech kandidujících volebních stran. Důvody nedodání hlasovacích lístků většinou spočívají v tom, že se roznašeči z řad veřejnosti ani po opakovaných pokusech nemusí dostat do konkrétního domu.

Příprava na hlasování a případná úprava hlasovacích lístků

Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků (pokud si o ně volič požádal), vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud toto volič neučiní, okrsková volební komise mu hlasování neumožní, neboť by byla porušena zásada tajnosti hlasování. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na tomto jediném hlasovacím lístku může dát nejvýše u 2 kandidátů preferenční hlas. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv (škrtnutí jména kandidátů, jejich změna či dopsání jiných jmen). V případě, že volič omylem či úmyslně upřednostnil tři a více kandidátů, nezíská přednostní hlas ani jeden z nich.

Neplatné hlasovací lístky

Jsou to ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, dále lístky přetržené nebo ty, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškozené nebo přeložené hlasovací lístky, za předpokladu, že jsou z nich patrné potřebné údaje, jsou platné. Hlas voliče je neplatný, jestliže vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování ve volební místnosti

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý oprávněný volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič (člen OVK toto nesmí) a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Rovněž při volbách do Evropského parlamentu umožňuje občanovi zákon hlasovat prostřednictvím přenosné hlasovací schránky. Volič tedy může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat Úřad městské části Praha 5 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. To však pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební místnost zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze stálého seznamu voličů. Při tomto aktu členové okrskové volební komise musí postupovat tak, aby byla zachována tajnost hlasování. V ÚMČ Praha 5 žádosti o hlasování výše popsaným způsobem přijímá u odboru občanskosprávního paní Lenka Jungmannová, tel. 257 000 534, e-mail: lenka.jungmannova@praha5.cz, kancelář č. 119, 1. poschodí, budova Štefánikova 13-15 a paní Hana Havlíková, tel. 257 000 196, e-mail: hana.havlikova@praha5.cz, kancelář č. 328, 3. poschodí, budova Nám. 14. října č. 4. Od občana je potřebné získat tyto informace: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, poschodí, ve kterém se byt nachází a jakým způsobem se okrsková volební komise dostane do domu. Vhodné je uvést i telefonní spojení na žadatele. Vzhledem k tomu, že dny voleb jsou stanoveny na pátek 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a na sobotu 24. května od 08.00 do 14.00 hodin, občan může uvést, zda preferuje návštěvu členů OVK první nebo druhý volební den. Tito se budou snažit vyhovět i žádosti uskutečnit návštěvu v některou hodinu, nicméně tomuto přání z provozních důvodů nebude možno vždy vyhovět. Občany současně prosíme, aby institut přenosné volební schránky nezneužívali. Ve volebních dnech je vhodnější objednávat přenosnou hlasovací schránku přímo přes telefony v příslušné volební místnosti v daném okrsku. Telefonní čísla do volebních místností budou na webových stránkách Úřadu MČ Praha 5 zveřejněna krátce před vlastními volbami.

Zpracoval vedoucí OOS JUDr. Jan Dufek

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě