Informace o plnění plánu oprav a čerpání finančních prostředků správních firem – ACCT s.r.o., Centra v.o.s., Správa budov s.r.o.

21/09/2000

36.
Předkladatel: ing. M. Jančík zást. starosty Informace o plnění plánu oprav a čerpání finančních prostředků správních firem - ACCT s.r.o., Centra v.o.s., Správa budov s.r.o.
Předklad informace o čerpání prostředků z plánu oprav na r. 2000 do 30.6.00 a finanční zajištění oprav ve 2. pololetí t.r.
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. b e r e n a v ě d o m í informaci o plnění plánu oprav nad 100.000,- Kč za I. pololetí r. 2000 a o čerpání prostředků na drobné opravy do 100.000,- Kč
II. s c h v a l u j e využití uspořených prostředků z plánu fi. Centra a Správy budov v celkové výši 3,5 mil. Kč na naléhavé opravy domů ve správě ACCT.
III. u k l á d á 1. ved. OSM zajistit využití finančních prostředků na pokrytí vybraných naléhavých akcí a jejich zahrnutí do plánu oprav na 2. pololetí 2000
2. ved. OEK zajistit navýšení prostředků plánu oprav ACCT. Termín: 31/08/00
Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě