Informace o možné solidární pomoci oblastem postiženým povodněmi – Z 21/4b

10) Informace o možné solidární pomoci oblastem postiženým povodněmi - Z 21/4b
Z 21/10/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. b e r e n a v ě d o m í informaci RNDr. M. Škalouda a PhDr. J. Malínského o situaci v jesenickém regionu II. s o u h l a s í 1. s dalším vedením jednání se starostou ing. P. Košackým a Sdružením měst a obcí Jesenicka Termín: průběžně 2. s předběžným pozváním starosty ing. Košackého na 22. zasedání OZ Termín: 21/10/97 III. u k l á d á Obvodní radě v Praze 5 zajistit adresnost a účelnost věnované částky a informovat OZ. Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.