Informace k voličských průkazům pro volby do ZMČ Praha 5, do ZHMP a do Senátu P ČR

30/06/2014

Ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskuteční volby do Senátu Parlamentu ČR. Zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje i v tomto případě volit na voličský průkaz, který opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny (v našem případě ve volebním obvodě č. 21) a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. To znamená, že voličský průkaz občanům s trvalým pobytem v našem volebním obvodě může být vydán jen pro volbu v jiných volebních místnostech na území stejného volebního obvodu. Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby (na rozdíl od předchozího případu) a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.

Jak požádat o voličský průkaz?

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, dále pak v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu (do 3.10. 2014 do 16.00 hodin). Při osobní návštěvě je třeba nezapomenout vzít si s sebou platný občanský průkaz. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 25. září 2014, a to osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Dříve nelze voličský průkaz vydat. Na Úřadu městské části Praha 5 je možno výše popsaným způsobem již nyní požádat o vydání voličského průkazu u odboru občanskosprávního, konkrétně u paní Anny Matochové (budova Štefánikova 13-15, 1. patro, kancelář č. 124, telefon 257 000 860). V případě nepřítomnosti jmenované je možno kontaktovat sousední kancelář č. 125 (telefon 257 000 991), kde přítomná pracovnice žádost o voličský průkaz zapíše rovněž. Informace o dalších osobách, které budou uvedenou agendu rovněž zajišťovat od 11.8.2014, najde občan vyvěšeny na dveřích těchto kanceláří.

Voličské průkazy pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstva městské části Praha 5, které jsou vyhlášeny na stejné dny jako volby do Senátu, zákon vydat neumožnuje.

Volič tedy může kandidáty do Zastupitelstva městské části Praha 5 a do Zastupitelstva hlavního města volit pouze v sídle okrskové volební komise, která územně pokrývá místo jeho trvalého pobytu (viz zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů).

JUDr. Jan Dufek

Odbor občanskosprávní ÚMČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě