Informace k sestavení okrskových volebních komisí pro podzimní volby

25/06/2014

Vážení občané, vážení zmocněnci volebních stran,

prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí a do 1. kola Senátu Parlamentu ČR na dny 10. a 11. října 2014. Úřad městské části Praha 5 tedy bude zajišťovat souběžně troje volby, tj. do Zastupitelstva městské části Praha 5, do Zastupitelstva hl. města Prahy a do Senátu za volební obvod č. 21.

Legislativně jsou volby upraveny zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a zákonem č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR, resp. vyhláškou č. 233/2000 Sb. a vyhláškou č. 59/2002 Sb., ve znění vyhlášek pozdějších, provádějících citované zákony.

 

V pátek 10. října 2014 začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin.

V sobotu 11. října 2014 začíná hlasování v 08.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

 

V případě, že se uskuteční 2. kolo senátních voleb, toto proběhne ve stejných časech v pátek a v sobotu 17. a 18. října 2014.

Ke zdárnému průběhu voleb je třeba rovněž personálně obsadit 81 okrskových volebních komisí na území Městské části Praha 5.

Pokud budete mít zájem pracovat v okrskových volebních komisích, přihlaste se prosím u odboru občanskosprávního Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13-15, u paní Ing. Jany Manychové, tel. číslo 257 000 539, kancelář č. 112 (e-mail: jana.manychova@praha5.cz nebo u paní Evy Pekařové, tel. č. 257 000 884, kancelář č. 113 (e-mail: eva.pekarova@praha5.cz ). Obě pracovnice najdete v 1. patře budovy ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13-15. Registrace zájemců počíná od pondělí 4. srpna 2014 od 09.00 hodin. Na dřívější žádosti nebude brán zřetel. Dále si dovolujeme zdůraznit, že sumarizace volebních výsledků bude tentokrát časově velmi náročná a možná u některých volebních okrsků skončí až v časných ranních hodinách v neděli 12. října 2014. Proto při rozhodování, zda se do komisí přihlásit, doporučujeme, aby zájemce předem zvážil odolnost proti stresu a svůj zdravotní stav. Úřední hodiny pro registraci zájemců jsou v pondělí a ve středu od 09.00 do 17.45 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 09.00 do 15.45 hodin a v pátek od 09.00 do 14.45 hodin.

Členem okrskové volební komise (dále jen OVK) může být státní občan České republiky:

a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,

b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva ze zákona*, a

c) který není kandidátem pro volby Zastupitelstva MČ Praha 5, Zastupitelstva hl. města Prahy nebo do Parlamentu ČR (v našem případě do Senátu).

(* překážkami výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, výkon vojenské základní nebo náhradní služby, vyžaduje-li to plnění povinností z této služby vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí).

Delegovat členy a náhradníky do OVK mohou rovněž politické strany, politická hnutí a jejich koalice, nezávislí kandidáti a sdružení nezávislých kandidátů, jejichž kandidátní listiny pro volbu byly zaregistrovány. Tyto subjekty mohou ohlásit delegaci jednoho člena a jednoho náhradníka do každé OVK, a to nejpozději 30 dnů přede dnem voleb. Tímto termínem je pak středa 10. září 2014 do 16.00 hodin. Delegací členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. V případě Městské části Praha 5, která nemá v čele starostu, je nezbytné tyto seznamy doručit pověřenému řediteli Magistrátu hlavního města Prahy panu Ing. Radovanu Košťálovi, Ph.D. do jeho kanceláře prostřednictvím odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, kancelář č. 139. Odbor občanskosprávní ÚMČ Praha 5 velmi uvítá, kdyby mohl dostat kopie delegací, neboť to povede k urychlení celého procesu při tvorbě OVK.

Chce-li mít zájemce o členství v OVK jistotu, že bude do komise skutečně zařazen, musí se jeho jméno objevit na delegačním seznamu volebních stran, a to vzhledem k tomu, že delegace mají přednost. V opačném případě může zájemce o své nahlášené členství přijít ve prospěch těch delegovaných. Vzhledem k předpokládanému množství kandidujících subjektů ve volebním souběhu lze tentokrát očekávat velmi početné delegace.

Za předpokladu, že Vás nebudou delegovat do OVK volební strany, jak uvedeno výše a Vy máte zájem nám pomoci, zatelefonujte od 4.8.2014 laskavě na výše uvedená čísla (možno využít e-mailů) nebo se dostavte do inzerovaných kanceláří našeho úřadu s platným občanským průkazem k zapsání do OVK.

Členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna ve výši 1 300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise ve výši 1 500 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 1 600 Kč. Konají-li se volby do zastupitelstev obcí v tytéž dny společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy, zapisovatele a člena okrskové volební komise o 400 Kč; v případě konání dalšího kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se zvyšuje odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise, resp. zapisovatele o dalších 200 Kč.

Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny podle předcházejícího odstavce náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

Odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise Úřad městské části Praha 5. V případě, že se předseda nebo člen okrskové volební komise všech jednání nezúčastňuje, Úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise.

O poskytnutí případného dalšího daru pro předsedy a členy OVK, kteří nejsou zaměstnanci Úřadu, rozhodnou RMČ a ZMČ Praha 5.

Předem Vám děkujeme za Váš zájem a těšíme se na spolupráci s Vámi.

JUDr. Jan Dufek

občanskosprávní odbor

24.6.2014

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě