Informace k delegaci členů (zástupců) OVK od politických stran, hnutí a koalic pro volby do EP

01/04/2014

Delegovat členy a náhradníky do okrskových volebních komisí mohou politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu byly zaregistrovány. Tyto subjekty mohou ohlásit delegaci jednoho člena a jednoho náhradníka do každé OVK, a to nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. do 23. dubna 2014. Delegací členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi.

V případě Městské části Praha 5, která nemá v čele starostu, je nezbytné tyto seznamy doručit pověřenému řediteli Magistrátu hlavního města Prahy panu Ing. Radoslavu Košťálovi, Ph.D. do jeho kanceláře prostřednictvím odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/25, kancelář č. 139, a to nejpozději do středy 23. dubna 2014 do 16.00 hodin. V zájmu urychlení celého procesu, resp. včasného pozvání členů OVK na jejich 1. zasedání je možno kopie seznamů předat i odboru občanskosprávnímu ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, 1. patro, a to v kancelářích č. 122 nebo č. 125.

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na území České republiky (dále jen “místo pobytu”) člena, popřípadě náhradníka, a podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě osob, které jsou k tomuto úkonu zmocněncem písemně pověřeny a které kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta, v našem případě ředitel MHMP. Informace o sídlech OVK a počtu jejich členů na MČ Praha 5 je uvedena na tomto webu jako samostatná.

Členem okrskové volební komise (dále jen OVK) může být státní občan České republiky:

a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,

b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle ust. § 5 odst. 2  cit. zákona*, a

c) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu.

(* překážkami výkonu volebního práva jsou zbavení způsobilosti k právním úkonům a zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu).

Za výkon funkce člena OVK přísluší zvláštní odměna ve výši 1.300,-Kč. U předsedy OVK pak tato odměna činí 1.600,- Kč (viz ust. § 10 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 409/2003 Sb.). Členovi OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru podobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,-Kč za hodinu, nejvýše však 340,-Kč za jeden den. ZMČ Praha 5 navíc přiznalo každému členovi OVK, který není zaměstnancem ÚMČ Praha 5, finanční dar ve výši 800 Kč.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě