Grant Kultura kolem nás 2001, a dlouhodové granty v oblastech kultury pro r. 2001

Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní
Grant “Kultura kolem nás” – 2001 a dlouhodobé granty v oblasti
kultury pro r. 2001 – 2002

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e
přidělení grantových darů “Kultura kolem nás” – 200l v celkové výši
176.000 Kč a příspěvků žadatelům o dlouhodobý grant v oblasti kultury
v celkové výši 208.000 Kč podle předloženého návrhu

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5