Finanční příspěvek na uspořádání Memoriálu E. Cihláře

Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní
Finanční příspěvek na uspořádání Memoriálu Evžena Cihláře

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku 17.000,- Kč z rozpočtu MČ, kap.
06 – kultura, na uspořádání 56. ročníku cyklistického závodu Memoriál
Evžena Cihláře

II. u k l á d á
ved. OEK
vyplatit finanční příspěvek 17.000,- Kč na uspořádání
56. ročníku Memoriálu E. Cihláře
Termín: 30/04/2001

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5