Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2019

V souladu s ustanoveními zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o hlavním městě Praze a Statutu hlavního města Prahy zveřejňuje se Návrh rozpočtu na rok 2019 na internetových stránkách, sekce úřední deska městské části v úplném znění. V listinné podobě se na úřední desce zveřejňuje Návrh rozpočtu ve stručné podobě, při zachování informace o základních ukazatelích rozpočtu.
Návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje též Návrh finančního plánu zdaňované činnosti a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2024.
Návrh rozpočtu bude projednávat a schvalovat zastupitelstvo městské části na svém zasedání 29. ledna 2019 od 9 hodin ve velké zasedací síni zastupitelstva Štefánikova 13, 15, 6. patro budovy.
Občané mohou své námitky a připomínky k Návrhu rozpočtu uplatnit písemně či elektronicky, podáním do podatelny úřadu městské části: podatelna@praha5.cz, nebo prostřednictvím datové schránky: yctbyzq.
Případně mohou občané vystoupit přímo na jednání zastupitelstva městské části.
Návrh rozpočtu se zveřejňuje nejméně 15 dní před jednáním zastupitelstva městské části. Po jeho schválení bude rozpočet městské části trvale dostupný na internetových stránkách městské části v sekci samospráva/ekonomika MČ. Zde jsou též k dispozici rozpočty a závěrečné účty za předchozí roky.

Přílohy ke stažení