Doplnění Zásad postupu při prodeji bytů a NP se 4 a více byty

22/02/2001

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty
Doplnění “Zásad postupu při prodeji bytů a nebytových prostor se
čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů z
vlastnictví hl. m. Prahy svěřených MČ Praha 5″

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e
doplnění “Zásad postupu při prodeji bytů a nebytových prostor se
čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů z
vlastnictví hl. m. Prahy svěřených MČ Praha 5″ – v odstavci XI takto:

za bod č. 1 se nově vkládá bod č. 2 :
Vestavěné bytové jednotky provedené dle Zásad stavebně dispozičních
úprav trvalého charakteru v nebytových prostorech domů ve vlastnictví
hl. m. Prahy svěřených MČ P5 nebudou privatizovány dle těchto zásad,
s tím, že jejich prodej bude projednán a schválen ZMČ samostatně dle
Statutu hl. m. Prahy

II. u k l á d á
ing. P. Horákovi, zást. starosty
uvést platnost tohoto doplnění dnem schválení ZMČ
Termín: 22/02/2001

Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě