Doplnění záměru pordeje byt. domů se 4 a více byty ze seznamu domů schválených č.u. 12/5/00 a 14/19/00

22/02/2001

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty
Doplnění záměru prodeje bytových domů se 4 a více byty určených k
privatizaci o zastavěné a související pozemky parcelní čísla pozemků
ze seznamu domů schválených na 12. zasedání OZ Praha 5 konaném dne
21. 9. 2000 č. u. Z 12/5/2000 a dne 14. 12. 2000 na 14.
zasedání ZMČ Praha 5 č. u. Z 14/19/2000

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e
1. doplnění záměru prodeje bytových domů se 4 a více byty určených
k privatizaci o parcelní čísla zastavěných a souvisejích pozemků ze
seznamu domů schválených na 12. zasedání OZ Praha 5 konaném dne 21.
9. 2000 č. u. Z 12/5/2000

2. doplnění záměru prodeje bytových domů se 4 a více byty určených
k privatizaci o parcelní čísla zastavěných a souvisejících pozemků
ze seznamu domů schválených na 14. zasedání ZMČ Praha 5 konaném dne
14. 12. 2000 č. u. Z 14/19/2000

II. u k l á d á
ing. P.  Horákovi, zást. starosty
zajistit doplnění a zveřejnění záměru prodeje domů se 4 a více byty
privatizovaných dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ Praha 5″ o parcelní čísla
zastavěných a souvisejících pozemků
Termín: 01/03/2001

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě