Doplnění usnesení ZMČ č.Z 32/15/2002 v souvislosti s prodejem pravého dvorního křídla domu stojícího na pozemku parc. č.  445/7, pozemku parc. č.  445/4 a části dvora parc. č.  445/8, který se nachází ve vnitrobloku domu čp.  277, Vltavská 28, k. ú. Smíchov, Praha 5, mnž. Kratochvílovým, bytem Hrozenkovská 306, Praha 5 o zřízení věcného břemene práva průchodu budoucích vlastníků přes společné prostory domu čp.  277, Vltavská 28, k.ú. Smíchov, na dobu existence tohoto objektu

23/01/2003

24.

Předkladatel: M. Jančík, starosta

Doplnění usnesení ZMČ č.Z 32/15/2002 v souvislosti s prodejem pravého
dvorního křídla domu stojícího na pozemku parc. č.  445/7, pozemku
parc. č.  445/4 a části dvora parc. č.  445/8, který se nachází ve
vnitrobloku domu čp.  277, Vltavská 28, k. ú. Smíchov, Praha 5, mnž.
Kratochvílovým, bytem Hrozenkovská 306, Praha 5 o zřízení věcného
břemene práva průchodu budoucích vlastníků přes společné prostory domu
čp. 277, Vltavská 28, k.ú. Smíchov, na dobu existence tohoto objektu

Doplnění usnesení ZMČ č. Z 32/15/02 o zřízení věcného břemene

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. d o p l ň u j e usnesení ZMČ č. Z 32/15/02 takto:

s c h v a l u j e
prodej pravého dvorního křídla domu stojícího na pozemku parc.
č.  445/7, pozemku parc. č.  445/7 a části dvora parc. č.  445/8 ve
vnitrobloku domu čp.  277, Vltavská 28, k. ú. Smíchov , P5, mnž.
Kratochvílovým, bytem Hrozenkovská 306, Praha 5, za kupní cenu ve výši
6,000.000-Kč

při podpisu KS úhrada 3,500.000,-Kč
po zápisu do KN do 1 měsíce 2,500.000,-Kč

2. zřízení věcného břemene práva průchodu do pravého dvorního
křídla a do půdního prostoru převáděných nemovitostí přes společné
prostory domu čp.  277, Vltavská 28, Praha 5, pro budoucího vlastníka
pravého dvorního křídla domu stojícího na pozemku parc. č.  445/7,
pozemku parc. č.  445/7 a části dvora parc. č.  445/8 ve vnitrobloku
domu Vltavská čp.  277, k.ú. Smíchov, Praha 5, na dobu existence
tohoto objektu

II. u k l á d á

starostovi

realizovat administrativní kroky za účelem prodeje pravého dvorního
křídla domu stojícího na pozemku parc. č.  445/7, a část dvora
parc. č.  445/8 ve vnitrobloku domu Vltavská 28, čp. 277,
k. ú. Smíchov, Praha 5 mnž. Kratochvílovým a zřízení
věcného břemene práva průchodu do pravého dvorního křídla a do půdního
prostoru převáděných nemovitostí přes společné prostory domu čp.  277,
Vltavská 28, Praha 5, pro budoucího vlastníka, na dobu existence
tohoto objektu

Termín: 28/02/2003

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

Milan Jančík
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě