Čp. 1175, Mrázovka, čo. 1, k.ú. Smíchov – Z 26/3

9) Čp. 1175, Mrázovka, čo. 1, k.ú. Smíchov - Z 26/3
Z 26/9/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í 1. s prodejem domu čp. 1175, Mrázovka 1, se stav. pozemkem parc. č. 2372 a zahrady parc. č. 2373, k.ú. Smíchov, právnické osobě sestavené z oprávněných nájemců bytů "dle Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vl. HMP", schválených ZHMP č. 23/6 ze dne 17.12.1992 v platném znění, s věcným břemenem předkupního práva pro obec na dobu 10 let. 2. s prodejní cenou se slevou 40% oproti znaleckému posudku, prodejní cena: 1,945.447,-Kč první splátka: 486.362,-Kč doba splácení: 7 let II. u k l á d á Dr. M. Škaloudovi, zást. starosty veškeré administrativní kroky realizace zabezpečit. Kontrolní termín: 31.8.1998 Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.