Čp. 1174, Mrázovka, čo. 3, k.ú. Smíchov – Z 26/4

10) Čp. 1174, Mrázovka, čo. 3, k.ú. Smíchov - Z 26/4
Z 26/10/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í 1. s prodejem domu čp. 1174, Mrázovka 3, se stav. pozemkem parc. č. 2371, k.ú. Smíchov, právnické osobě sestavené z oprávněných nájemců bytů "dle Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vl. HMP", schválených ZHMP č. 23/6 ze dne 17.12.1992 v platném znění, s věcným břemenem předkupního práva pro obec na dobu 10 let.
2. s prodejní cenou se slevou 40% oproti znaleckému posudku, prodejní cena: 2,488.636,-Kč první splátka: 622.159,-Kč doba splácení: 7 let II. u k l á d á Dr. M. Škaloudovi, zást. starosty zabezpečit veškeré administrativní kroky realizace prodeje Kontrolní termín: 31.8.1998 Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.