Č.j.Výs.Koš.p.1560/1-1606/09-Ple-ozn2.

31/08/2010

*MC05X0047QT6*

MC05 32283/2009

Č.j.Výs.Koš.p.1560/1-1606/09-Ple-ozn2.

Vyřizuje/linka

 

Praha 30.8.2010

 

Ing. Plecháčová/290

 

 

                                                            

O z n á m e n í

           

U Úřadu MČ Praha 5, odboru výstavby jako příslušného stavebního úřadu podle § 13 odst.1 písm.c) zák.č.183/2006 Sb.(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, bylo stavební řízení dne 24.8.2009 kdy byla podána žádost stavebníka stavebníka Metrostav – Navatyp a.s., IČ: 26483581, se sídlem Zenklova 2245/29, Praha 8 zastoupeného  JUDr. Marcelou Rohlíkovou, bytem V bytovkách 742/2, Praha 10 o  povolení stavby

 

v rozsahu:

A.     komunikace s přilehlými chodníky a cesty pro pěší:

         SO 1002 Komunikace „I“

         SO 1003 Komunikace „E“

         SO 1004 Komunikace „D“

         SO 1005 Příjezdy z komunikace „A“ (komunikace  „C“, „F“, „G“, „H“)

         SO 1006 Pěší propoje z ul. Na Pomezí na komunikaci „B“

         SO 1011 Dopravní značení trvalé

         SO 2001 Parterové schody u N1-N4

         SO 2002 Ocelové schodiště na komunikaci „D“

         SO 2003 Parkové schody na komunikaci „D“

         SO 2011 Opěrná zeď pod komunikací „B“

         SO 2021 Pojížděný most v parku na komunikaci „E“

         SO 2022 Nepojížděný most v parku na komunikaci „D“

          

B.     Plynovodní řady A a B

         SO 5001 Plynovodní řad „A“, „A.1“ a „A.2“

         SO 5002 Plynovodní řad „B“

 

C.     Silnoproud

         SO 4001 Veřejné osvětlení – Eltodo Citelum a.s.–část(vyjma poz.č.parc. 1838/35)

         SO 4002 Veřejné osvětlení – areálové a připojení čerpadla vodoteče

         SO 4031 Vyhřívání rampy u objektu N10 a N11

         SO 4032 Vyhřívání komunikace „C“

 

na pozemcích 1564/3, 1560/4, 1560/1, 1564/1, 1560/78, 1560/8, 1560/67, 1560/77, 1560/5, 1560/68,  1838/59, vše v k.ú. Košíře mezi ulicemi Beníškové a Na Pomezí – v rámci akce Bytové domy „Na Pomezí“ v Praze 5 včetně zařízení staveniště na uvedených pozemcích a částečně na pozemcích č.parc.1854 a 1855, k.ú. Košíře

 

 a doplněna předložená projektová dokumentace ke stavebnímu řízení  (Č.j.Výs.Koš.p.1560/1-1606/09-Ple-ozn. ze dne 1.10.2009 ) a to v rozsahu:

          Část E. Zásady organizace výstavby (technická zpráva, situace zařízení staveniště, podélný řez příjezdem na staveniště)

          Stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, správců sítí, Technické správy komunikací hl.m.Prahy a vlastníků dotčených pozemků ke změně ZOV

          Nájemní smlouvy pro zřízení zařízení staveniště s vlastníkem dotčených pozemků SŽDC, s.o.

 

  a na stavby povolované stavební úřadem obecným. Nadále bude postupováno v souladu se zákonem vymezenými kompetencemi obecných a speciálních stavebních úřadů .

 

Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští stavební úřad dle § 112 odst.2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.

 

Námitky proti upravené a doplněné části projektové dokumentace mohou účastníci řízení uplatnit podle (§ 112 odst.2 stavebního zákona nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska i dotčené orgány státní správy.

 

Do upravené dokumentace je možné nahlédnout na odboru výstavby ÚMČ Praha 5, nám. 14. října č.4, 6.patro, č. dveří 608, v úředních hodinách – pondělí 8.00-15.30 hod., středa 9.00-17.30  hod.

     

 

 

 

 

 

Ing. Petr Štička

         pověřený vedením odboru výstavby

 

 

 

 

        v zast.  Ing.Sylvie Plecháčová

vedoucí oddělení odboru výstavby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje se:

I. účastníkům  stavebního řízení:

 

Stavebník Metrostav – Navatyp a.s. zastoupený: – doporučeně do vlastních rukou

1.      JUDr. Marcela Rohlíková, Revoluční 25, 110 00 Praha 1

Vlastník pozemků č.parc. 1560/1, 1564/1, 1560/4, 1564/3, 1838/59, k.ú. Košíře dotčených stavbou:      doručit do datové schránky

Hl.m.Praha – OSM MHMP, Mariánské nám 2, 110 00 Praha 1 (Č.j. OSM/VP/400327/08/HlR)

správci sítí:doručit do datové schránky

2.      Pražská plynárenská distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 (2987/Rö/OSDS/2008)

3.      Eltodo-Citelum, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 (EC  0400/5238/08)

4.      PREdistribuce, a.s, Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 (S 24210/Vi/08)

5.      Telefonica O2 CR, a.s., Olšanská 6/2681, 130 00 Praha 3 (73306/08/SPH/VVV)

6.      ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 (21923/09)

 

Vlastníci sousedních nemovitostí:

         veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dní

 

7.      MUDr. Jiří Kuneš, Lva Tolstého 1720, 438 01 Žatec (poz.č.parc.1560/69, 1560/7, k.ú. Koš.)

8.      Výstavba hl.m.Prahy- výst. inženýrských staveb, Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 za ČR (1560/79, 1552, 1564/16k.ú. Koš.)

9.      Ludmila Protivová, Mikulova 2209/6, 149 00 Praha 4 (1560/6, k.ú. Koš.)

10.  Správa železniční dopravní cesty, st. organizace za ČR , Správa dopravní cesty Praha, Nádražní 3113 – sev. nástupiště, 150 05 Praha 5 (1855, k.ú. Koš.)

11.  Pražská správa sociálního zabezpečení ( bud. vlastník 1855, k.ú. Koš.)

poz.č.parc.1838/44, 1838/84 k.ú Košíře:

12.  Magdalena Audová, Naskové 1230/1a, 150 00 Praha 5,

13.  Prof.JUDr. Milan Bakeš Dr.Csc., Přespolní 2449/14, 106 00 Praha, Záběhlice,

14.  Mgr. Markéta Bambasová, Naskové 1231/1b, 150 00 Praha 5

15.  Doc. MUDr. Jan Bauer Naskové 1231/1C, 150 00  Praha 5,

16.  MUDr. Ivana Krajsová Na Záhonech 1304/47, 141 00  Praha 4

17.  Ridha Ben Ahmed Rue, De Pasteur 4, Tunis, Ariana, Tunisko 

18.  Gabriela Ben Ahmed Naskové 1231/1c, 150 00  Praha 5

19.  Big Dan s.r.o. U Kříže 611/1, 158 00 Praha 5

20.  Ing. Bohumila Bračíková 173, 790 51 Supíkovice

21.  Ing. Jiří Celar Na Pomezí 1228/15, 158 00  Praha5

22.  Iveta Celarová Na Pomezí 1228/15, 158 00  Praha5

23.  Ing. Jaroslav Cemper Vejražkova 1160/28, 150 00  Praha5

24.  Anna Cemperová Na Hřebenkách 3203/1a,150 00   Praha 5

25.  Markéta Cemperová Vejražkova 1160/28, 150 00 Praha5

26.  Michal Chour Husova 779, 473 01 Nový Bor

27.  Aleš Částek Naskové 1231/1c, 150 00  Praha 5

28.  Jitka Částková Štěpánkova 671/23, 150 00  Praha 5

29.  Vladimír Dohnal V Stráni 415/3, 150 00 Praha 5

30.  Hana Dohnalová V Stráni 415/3, 150 00  Praha 5

31.  RNDr. Jan Doležal Naskové 1231/1c, 150 00  Praha5

32.  RNDr. Milada Doležalová Naskové 1231/1c, 150 00  Praha 5

33.  Ing. Kamila Dramova Naskové 1231/1b, 150 00  Praha 5

34.  Miroslav Dub Zbrojnická 220/4, 162 00 Praha 6

35.  Ing. Vladimír Dvořáček Naskové 1231/1b, 150 00  Praha 5

36.  Ing. Jitka Dvořáčková Naskové 1231/1b, 150 00  Praha 5

37.  Josefína Hamill Slávy Horníka 150/17, 150 00  Praha 5

38.  MUDr. Zbyněk Hep V.Dobiáše 497, 506 01  Jičín

39.  MUDr. Darina Hepová V.Dobiáše 497, 506 01  Jičín

40.  Romana Höfferová Na Pomezí 1228/15, 150 00  Praha 5

41.  MUDr. Miloslav Holub Anglická 2530, 272 01 Kladno

42.  Jan Horáček Pobřežní 94, 252 09 Hradištko

43.  Růžena Hrubá Loukotova 1851, 263 01, Dobříš,

44.  Mgr. Eva Hrušková Pod Bateriemi 103/3, 162 00 Praha6

45.  Ing. Josef Hvizdoš Dukelské nám. 30/6, 693 01  Hustopeče,

46.  Ing. Jana Hvizdošová Dukelské nám. 30/6, 693 01  Hustopeče,

47.  Mgr Lucie Hybnerová Žateckých 1224/12, 140 00 Praha4

48.  INTERTRADE CS spol. s. r. o. Naskové 1189/1, 150 00  Praha 5

49.  Ing. Viktor Janatka Laichinger Strasse 18 , 71229 Leonberg, Ortsteil Eltingen, Německo 

50.  Eva Janatková Laichinger Strasse 18 , 71229 Leonberg, Ortsteil Eltingen, Německo 

51.  Jitka Jechová Na pomezí 1228/17150 00  Praha 5

52.  MUDr. Renata Jechová Lidická 23/3, 434 11 Most

53.  Ivana Jelínek Naskové 1231/1b, 150 00  Praha 5

54.  PhDr. Jindřich Jirásek Matúškova 795/16, 149 00  Praha 4

55.  Jiřina Jirásková Matúškova 795/16, 149 00  Praha4,

56.  JUDr. Tomáš Kaiser Souběžná II 642/35, 158 00  Praha5,

57.  PhDr. Hana Kaiserová Souběžná II 642/35, 158 00  Praha5,

58.  Ing. Petr Kajer Kounická 74, 100 00 Praha 10

59.  Klára Kajerová Ke křížku 205, 252 29 Dobřichovice

60.  Václav Korselt Hradec 67, 584 01  Hradec,

61.  Ing. Andrea Korseltová Smetanovo nábřeží 197/26, 110 00  Praha1

62.  Ing. Marek Košecký Na Pomezí 1229/19, 150 00  Praha 5

63.  Ing. Veronika Košecká Na Pomezí 1229/19, 150 00  Praha 5

64.  Ondřej Kotík Žitná 606/29, 110 00 Praha 1

65.  Ing. Svatava Kraevská Schodová 312/4, 150 00  Praha 5

66.  Ing. Todor Kraevski Na Pomezí 1228/17, 150 00  Praha 5

67.  Klára Krásová Na Pomezí 1228/15, 150 00  Praha 5

68.  Jiří Kratt 4909-101 Pl Sw , 98275 Mukilteo, Wa, Spojené státy 15946/1423311

69.  Mariana Kroftová Slávy Horníka 150/17, 150 00  Praha 5

70.  Ing. Jaroslav Kroupa Na Pomezí 1228/17, 150 00  Praha 5

71.  Zuzana Kroupová Na Pomezí 1228/17, 150 00  Praha 5

72.  Věra Krylová Ženíškova 2174/12, 400 01 Ústí nad Labem

73.  Jakub Kvaček Velkopřevorské nám. 608/5a, 118 00 Praha,

74.  Josef Liška Naskové 1231/1b, 150 00  Praha 5

75.  Markéta Johnová U Vojanky 739/5, 150 00  Praha 5

76.  Ing. Dalibor Lošťák Na pomezí 1228/17, 150 00  Praha 5

77.  Ing. Irena Lošťáková Na pomezí 1228/17, 150 00  Praha 5

78.  Lukáš Malý Třída 5. Května 1035/41, 140 00 Praha4

79.  dr. Eva Maly-Lundhal Bysmedsgatan 67, Malmö, Švédsko 10999/1423311

80.  Michaela Maňovská Sekerské Chalupy 54, 353 01 Stará Voda, Sekerské Chalupy,

81.  Věra Martincová Naskové 1231/1c, Praha, 150 00  Praha 5

82.  MED-ENG s.r.o. Naskové 1231, 150 00  Praha 5

83.  Jan Medveď Na Fialce I 1521/43, 163 00 Praha6

84.  Mgr. Marie Mertová Naskové 1231/1b, 150 00  Praha 5

85.  Ing. Jiří Michalec Na Pomezí 1228/17, 150 00  Praha 5

86.  Martin Michalíček Za Zámečkem 746/5a, 158 00  Praha 5

87.  Svjetlana Mičičová Naskové 1231/1b, 150 00  Praha 5

88.  Ing. Dalibor Miketa Vrázova 983/1, 150 00  Praha 5

89.  Jurgita Donato Miketová Vrázova 983/1, 150 00  Praha 5

90.  Ing. Růžena Müllerová Nad Palatou 2799/52, 160 00 Praha 6

91.  RNDr. Petr Mužák Na Pomezí 1228/17, 150 00  Praha 5

92.  PhDr. Monika Mužáková Hořejší Nábřeží 1715/11, 150 00  Praha 5

93.  Ing. Petr Mýtina Naskové 1231/1c, Praha, Košíře, 150 00 

94.  Mgr. Irena Mýtinová Naskové 1231/1c150 00  Praha 5

95.  Ing. Josef Nečesal V Zahradách 425, Dolní Břežany, 252 41 

96.  Ing. Zdeňka Nečesalová V Zahradách 425, Dolní Břežany, 252 41 

97.  Ing. Jiří Němeček Naskové 1230/1a, 150 00  Praha 5

98.  Libuše Němečková Naskové 1230/1a, 150 00  Praha 5

99.  Ing. Svatopluk Opěla Jugoslávská 2813/31, Ostrava, 700 30 

100.          PhDr. Maria Opělová CSc. Jugoslávská 2813/31, Ostrava, 700 30 

101.          Oy HIL Design Bohemia s.r.o. Na Chodovci 2543/32, 141 00 Praha4

102.          Ing. Jiří Pacovský V Břízkách 345/1, 150 00  Praha 5

103.          MUDr. Jana Pacovská V Břízkách 345/1150 00  Praha 5

104.          Ing. Jiří Pavlík Naskové 1230/1a150 00  Praha 5

105.          Ing. Terezie Pavlíková Naskové 1230/1a, 150 00  Praha 5

106.          Vladimir Pavlovský Na Pomezí 1229/19, 150 00  Praha 5

107.          Jana Pavlovská Na Pomezí 1229/19, 150 00  Praha 5

108.          Ing. Jaromír Peták Na Pomezí 1228/15, 150 00  Praha 5

109.          Renáta Petáková Na Pomezí 1228/15, 150 00  Praha 5

110.          Radim Petráš Na Pomezí 1228/15, 150 00  Praha 5

111.          Ing. Josef Pitra Tyršova 935, Černošice, 252 28 

112.          Vlasta Pitrová Tyršova 935, Černošice, 252 28 

113.          RSDr. Milan Pospíšil Naskové 1231/1c, 150 00  Praha 5

114.          Zdeňka Pospíšilová Naskové 1231/1c, 150 00  Praha 5

115.          Čestmír Prask U Kříže 609/2, 158 00  Praha 5

116.          Jaroslava Prasková Mikšovského 974/3, 158 00  Praha 5

117.          Ing. Petr Průcha Evropská 661/128, 160 00  Praha 6,

118.          Rosica Průchová Evropská 661/128, 160 00  Praha 6

119.          Stanislav Rákos Smotlachova 582/2, 140 00  Praha 4

120.          Ludmila Rákosová Naskové 1230/1a, 150 00  Praha 5

121.          Ing. Eva Rákosová Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5

122.          Pavel Reich Naskové 1230/1a,150 00  Praha 5

123.          Anna Reichová Blattného 2312/16, 155 00  Praha 5

124.          Ing. Terezie Richterová Naskové 1231/1c, 150 00  Praha 5

125.          Ing. Zdeněk Románek Naskové 1231/1b, 150 00  Praha 5

126.          Ing. Markéta Románková Naskové 1231/1b150 00  Praha 5

127.          RP REAL ESTATE s.r.o. Markova 529/12, 158 00  Praha 5

128.          Ing. Jan Rykl Brdlíkova 284/1a, 150 00  Praha 5

129.          Miloslava Ryklová Brdlíkova 284/1a, 150 00  Praha 5  

130.          Ing. Lubomír Ryška Petřvaldská 535/79, 736 01  Havířov, Šumbark,

131.          Ing. Kristina Ryšková Naskové 1231/1c, 150 00  Praha 5  

132.          Ing. Jan Řehák Na Pomezí 1229/19, 150 00  Praha 5

133.          Jan Řehák Na pomezí 1229/19, 150 00  Praha 5

134.          Svetlana Sboeva Naskové 1231, 150 00  Praha 5

135.          Ing. Marta Sedláčková Na Pomezí 1228/15, 150 00  Praha 5

136.          Gorana Siljanovska Bilić Na Pomezí 1228/17, 150 00  Praha 5

137.          Darko Siljanovski Na Pomezí 1228/17, 150 00  Praha 5

138.          SKG MARKET, s.r.o. Nad Vavrouškou 696/7, Praha, Troja,

139.          Olga Sluníčková Za Mlýnem 1565/31, 147 00 Praha 4

140.          Mgr. Bronislav Smatana Břeclavská 361, Lednice, 691 44

141.          Ing. Alena Smětáková Musílkova 303/3, 150 00  Praha 5 

142.          Ing. Dalibor Stano Naskové 1230/1a, 150 00  Praha 5

143.          Ing. Markéta Stanová Naskové 1230/1a, 150 00  Praha 5

144.          Patrick Stibor Nad Okrouhlíkem 2351/2, 180 00  Praha 8

145.          Marie Stiborová Nad Okrouhlíkem 2351/2, 180 00  Praha 8

146.          Ing. Jiří Strádal Sobětická 1466/29, 153 00  Praha, Radotín,

147.          Ing. Anna Strádalová Sobětická 1466/29, 153 00  Praha, Radotín,

148.          Ing. Jan Straka Naskové 1231/1c, 150 00  Praha 5

149.          SVS Utility,s.r.o. Blattného 2319/2, 155 00  Praha 5

150.          Jaroslav Šedý Na Pomezí 1228/15, 158 00  Praha 5

151.          Ing. Václav Šilhan Na Pomezí 1228/17, 150 00  Praha 5

152.          Iva Šilhanová Na Pomezí 1228/17, 150 00  Praha 5

153.          Ing. Markéta Šindelářová Nad Nádražím 153, 252 31 Všenory

154.          Ing. Emilie Šlancarová Naskové 1230/1a, 150 00  Praha 5

155.          TAPIOCA,s.r.o. Naskové 1230/1a, 150 00  Praha 5

156.          RNDr. Nikolay Stoyanov Terziev CSc. Na Pomezí 1228/17, 158 00  Praha 5

157.          MUDr. Izabela Wojciechowska Na Pomezí 1228/17, 158 00  Praha 5

158.          Jaroslav Ticháček Naskové 1231/1b, 150 00  Praha 5

159.          Irena Tomková Mechovka 313, 190 14 Praha, Klánovice

160.          Ing. Petr Trombala Malecí 640, 549 01  Nové Město nad Metují,

161.          Ivana Trombalová Volšovská 962, 342 01  Sušice

162.          Leona Urbancová Na Pomezí 1229/19, 158 00  Praha 5

163.          Ing. Miroslav Vaněk Na Pomezí 1228/17, 158 00  Praha 5

164.          Blanka Vaňková Na Pomezí 1228/17, 158 00  Praha 5

165.          Bc. Markéta Velková Burgerova 1862, 252 63 Roztoky

166.          Ing. Stanislav Víteček Naskové 1231/1b, 150 00  Praha 5

167.          Mgr. Michaela Vítečková Naskové 1231/1b, 150 00  Praha 5

168.          Martin Vlček Machkova 1645/8, 149 00 Praha4

169.          Ing. Ivan Vodička Na Pomezí 1228/17, 150 00  Praha 5

170.          Michal Vogl Štorkánova 3236/16, 150 00  Praha 5

171.          Šárka Voglová Štorkánova 3236/16, 150 00  Praha 5

172.          Boris Vološin Na Pomezí 1228/17, 150 00  Praha 5

173.          Pavlína Vološinová Na Pomezí 1228/17, 150 00  Praha 5

174.          Tomáš Volt Na Pomezí 1229/19, 150 00  Praha 5

175.          Kateřina Vovková Ostrovní 1264, Choceň

176.          PhDr. Pavel Zadák Hansjakobstrasse 78, Mnichov, 816 73 Německo 

177.          Ing. Miriam Zadáková Hansjakobstrasse 78, Mnichov, 816 73 Německo 

178.          Emilia Zampieri Podkopčí 63, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

179.          Ing. Jiří Zumr Naskové 1230/1a, 150 00  Praha 5  

180.          Jana Zumrová Naskové 1230/1a, 150 00  Praha 5

 

Poz.č.parc. 1560/176, k.ú. Košíře:

181.          Karel Havelka Šimonova 1100/12, 163 00  Praha 6

182.          Gabriela Havelková Šimonova 1100/12, 163 00  Praha 6

183.          Milan Jirkovský Kloboučnická 1409/21, 140 00  Praha 4,

184.          Petra Jirkovská Bochovská 566/3, 158 00  Praha 5

185.          Ing. Monika Jiroušková Jetětice 88, 398 43 Jetětice

186.          Zuzana Lednická Chorvatská 2316/12, 101 00 Praha 10

187.          MEDICONET s.r.o Na Poříčí 1040/10, 110 00 Praha 1

188.          Mgr. Marie Mertová Naskové 1231/1b, 150 00 Praha 5

189.          Daniela Murcková Duklianská 644/12 , Svidník, Slovensko

190.          Ing. Vladimír Růžička Mladotova 669/11, 103 00 Praha, Kolovraty

191.          Bc. Richard Štěpán Lukavského 1289/18, , 150 00 Praha 5

192.          Sylva Štěpánová Třída Svobody 1034, 763 02 Zlín

193.          Ing. Rostislav Trnka Bellušova 1827/53, 155 00  Praha 5

194.          Ing. Olga Trnková Pod Viaduktem 707/49, 155 00  Praha 5

195.          TUREKSIM s.r.o. Dismanova 2624/4, 158 00 Praha 5

196.          Ing. Jolana Váchová Lukavského 1289/4, , 150 00 Praha 5

Poz.č.parc. 1560/177, 1560/164, k.ú. Košíře:

197.          Ing. Boris Halata Na Jezerce 1458/14, 140 00 Praha 4

198.          Petr Holota, Nečtiny 175, Nečtiny, 331 01 

199.          Simona Holotová ,Toužimská 1692/26, 323 34  Plzeň, Bolevec,

200.          IKANO Properties s.r.o. V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

201.          Ing. Barbora Lamichová Lukavského 1290/32, Praha, Košíře, 150 00 4807/71482

202.          Ladislava Lichtenbergová Turgeněvova 625/14, Litoměřice, Předměstí, 412 01 9627/71482

203.          Ing. Jana Pícková Lukavského 1290/34, 150 00 Praha 5

204.          Jiří Skopový Květnového vítězství 1742/6, 149 00, Praha 4

 

205.          Hl.m.Praha – OSM MHMP, Mariánské nám 2/2, 110 01 Praha 1 (1559,1564/2, 1868/31, 1838/34, 2136/1, 1838/61, 1838/60, 1838/58,1838/57, 2138, k.ú. Koš.; 1405/3 a 1405/2, k.ú. Jinonice)

 

206.          IKANO Properties s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 (1560/2, k.ú. Koš.)

 

207.          INTERTRADE CS spol.s.r.o. , Naskové 1189/1, 150 00 Praha 5 (1838/35, 1838/22, k.ú. Koš)

 

Občanská sdružení:

208.          Sdružení za krajinu kolem nás (Mgr. František Gemperle), Nad Kuliškou 462/6,15000 Praha 5

209.          OS Jinonice – Vidoule, Na Pomezí 20, 158 00 Praha 5

 

II. dotčeným orgánům státní správy:

ODŽ ÚMČ Praha 5, zde (MČ05/2134/2008/ODŽ/wolfj, MC05 63264/2009/ODŽ/MM)

         doručit do datové schránky:

HS HMP, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5 (Z.HK/442/50442/08)

OOP MHMP, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 (S-MHMP-060971/2008/1/OOP/VI)

HZS HMP, Sokolská 62, 121 24 Praha 2 (Č.j.HSAA-9612-1036/ODP-7-2008)

OKP MHMP, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 (Č.j.MHMP 509967/2008/Pok)

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 (MP-SOP0074/09-2/Nk, MP-SOP0666/10-2/Nk DUCR-19307/10/Nk)

 

Na vědomí:

TSK Hl.m.Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1 (1158/08/2200/Ve, TSK/03568/10/Se)

         doručit do datové schránky:

Metrostav – Navatyp a.s., Zenklova 2245/29, Praha 8

INTERTRADE CS spol.s.r.o. , Naskové 1189/1, 150 00 Praha 5

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty Praha, Nádražní 3113 – sev. nástupiště, 150 05 Praha 5(5010/10-SDC PHA/131/OHL/718718/Pl)

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

 

 

 

 

 

STEJNOPIS: spisy, plány

Opis:               Ple

Sp.Zn.             330    A

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě