Č.j.OSU.Jin.430-51398/10-Šti-ozn

14/09/2010

 

 

 

 

* MC05X0056MXA*

MC05 51398/2010

 

 

 

 

Č.j.OSU.Jin.430-51398/10-Šti-ozn.

Vyřizuje/linka

 

Praha 8.9.2010

 

                 Ing. Štička/256

 

 

           

 

 

O z n á m e n í

 

o zahájení spojeného územního a stavebního řízení podle § 87 odst.1 a § 112 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

           

U Úřadu MČ Praha 5, odboru výstavby jako příslušného stavebního úřadu podle § 13 odst.1 písm.c) zák.č.183/2006 Sb.(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhl.č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno územní a stavební řízení dne 6.8.2010, kdy byly podána žádost stavebníka , IČ:00063631, se sídlem Nám.14.října č.4, Praha 5, zastoupeného zmocněncem: Havlis & Hucl Architekti, s.r.o., IČ:27154483, se sídlem Na Hanspaulce 13, Praha 6, o

 

umístění a povolení objektu „Stavba tělocvičny a centrálních šaten“ na pozemcích parc.č. 761 a parc.č 763, k.ú. Jinonice, v areálu základní školy Tyršova č.p. 430, ul. U Tyršovy školy č.1, Praha 5.

 

Jedná se o dostavbu nové tělocvičny a školních centrálních šaten ke stávající budově Tyršovy základní školy. Tělocvična a šatna o celkových půdorysných rozměrech cca 48,2 m x 18,2 m je přistavěna k severovýchodní fasádě stávající budovy na pozemku parc.č 761, k.ú. Jinonice. Objekt je zastřešen plochou střechou, která bude mít výšku atiky na kótě +8,95 m od ±0,000 (tělocvična), +4,85 m od ±0,000 (šatny); ±0,000 = 313,060 m n.m.Bpv.

 

Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný poklad pro posouzení navrhované změny stavby, upouští stavební úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona č.183/2006 Sb.od místního šetření.

 

Stavební úřad současně nařizuje v této věci dle § 87 odst.1 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) veřejné ústní jednání, které se bude konat na odboru výstavby ÚMČ Praha 5, Nám.14.října č.4, 6.patro, č.dveří 611

 

ve čtvrtek 14. října 2010 v 9:00 hod.

 

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

 

Stavební úřad upozorňuje, že žadatel je povinen, dle §87 odst. 2 stavebního zákona, zajistit bezodkladně poté, co bylo nařízeno ústní jednání, vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, na místě stavby, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

 

Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované ústní jednání.

 

Do dokumentace je možné nahlédnout na odboru výstavby ÚMČ Praha 5, nám. 14. října č.4, 6.patro, č. dveří 615, v úředních hodinách – pondělí 9.00-17.30 hod., středa 8.00-15.30 hod.

 

 

 

 

 

 

Ing.arch. Eva Čechová, MBA

vedoucí odboru stavební úřad

 

 

 

 

Doručuje se:

I. účastníkům územního řízení doporučeně do vlastních rukou:

účastníci řízení dle §85 odst.1 stavebního zákona:

  1. Žadatel:  MČ Praha 5, zastoupena zmocněncem:

Doručit do datové schránky:

Havlis & Hucl Architekti, s.r.o., Na Hanspaulce 13, Praha 6

 

  1. Vlastník: Městská část Praha 5 zastoupená 1. zástupcem starosty Ing. Petrem Horákem
  2. Hl.m. Praha, zast. UR HMP, Vyšehradská 57, 128 00  Praha 2 (1287/10)

 

účastníci dle §85 odst.2 stavebního zákonaveřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce ÚMČ Praha 5 po dobu 15 dnů.

 

II. účastníkům stavebního řízenídoporučeně do vlastních rukou:

  1. Žadatel:  MČ Praha 5, zastoupena zmocněncem:

Doručit do datové schránky:

Havlis & Hucl Architekti, s.r.o., Na Hanspaulce 13, Praha 6

 

  1. Vlastník: Městská část Praha 5 zastoupená 1. zástupcem starosty Ing. Petrem Horákem

Vlastník sousedních nemovitostí:

Doručit do datových schránek:

3.        Praha 1 (OSM/VP/547825/10/hl)

4.      Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, Praha 4

III. dotčeným orgánům:

5.     

6.      7.      8.        Praha 1      (MHMP 137889/2010/Tům)

9.                               dtto                  (S-MHMP-0137866/2010/1/OOP/VI)

10.                          dtto                  (S-MHMP 189547/2010/OKR)

11. 

12. 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Štička

Stejnopis: Spisy, plány

 

Sp.zn. 330/5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě