Bezúplatné převedení hodnoty nově vybudovaného vodohospodářského zařízení a stavebních úprav tramvajové dráhy pořízených v rámci investičních akcí Pěší zóna Anděl II. fáze 1. a 2. etapa na obec hl.m. Praha v celkové výši 12,940.811,32 Kč vč. DPH

45. bod jednání

Předkladatel: Jančík Milan JUDr., starosta

Bezúplatné převedení hodnoty nově vybudovaného vodohospodářského zařízení a stavebních úprav tramvajové dráhy pořízených v rámci investičních akcí Pěší zóna Anděl II. fáze 1. a 2. etapa na obec hl.m. Praha v celkové výši 12,940.811,32 Kč vč. DPH

Zastupitelstvu MČ Praha 5 je předkládán ke schválení návrh na bezúplatné převedení hodnoty nově vybudovaného vodohospodářského zařízení a stavebních úprav tramvajové dráhy pořízených v rámci investičních akcí Pěší zóna Anděl II. fáze 1. etapa Rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Plzeňská a Štefánikova a Pěší zóna Anděl II. fáze 2. etapa z majetku MČ Praha 5 na obec hl.m. Praha.Investiční akce byly financovány z kapitoly 0321 Doprava

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. bezúplatný převod hodnoty vodohospodářského zařízení a stavebních úprav tramvajové dráhy, pořízených v rámci investičních akcí Pěší zóna Anděl II. fáze 1. etapa – Rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Plzeňská a Štefánikova a Pěší zóna Anděl II. fáze 2. etapa v celkové výši 12,940.811,32 Kč vč. DPH

2. text a obsah protokolu o bezúplatném převodu hodnoty tohoto majetku pořízeného v rámci investičních akcí Pěší zóna Anděl II. fáze 1. a 2. etapa

Usnesení bylo schváleno: 27 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

              20.zasedání ZMČ P5 dne 17. 2. 2005         
           předsedá: JUDr.Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 55 - SCHVÁLENO           
             17.2.2005 15:42:52             
       40. Bezúplatné převedení hodnoty - na obec       
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 ing. Cuhra Josef             KDU    4  Pro     
 Mgr.Češková Andrea            ODS    5  Pro     
 ing.Dvořák Bohumil            ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 ing.Fiala Jaroslav            ODS    8  Nehlasoval  
 Gál Ondřej                ODS    9  Nehlasoval  
 Heissler Herbert             KP5    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     
 JUDr.Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc.RNDr.E. Jelínková, CSC.       KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Pro     
 dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Nehlasoval  
 ing.Matoušek Jan             ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 ing. Petr Horák             ODS    12 Pro     
 Mgr.Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr.Nápravníková Ilona          ED     22 Nepřítomen  
 Mgr.ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Pro     
 ing.Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Nepřítomen  
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc.Stecher David             ED     28 Nepřítomen  
 Stránský Martin             US     29 Pro     
 Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 ing.Tichý Miroslav            ODS    32 Pro     
 Mgr.Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Nepřítomen  
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Nehlasoval  
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 27 (77%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 4 (11%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení