8.8.2011 (20)

10/10/2011

Zápis 20. schůze VŽP dne 8.8.2011

(od 16 hod do 17 hod)

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Bohumil Dvořák,  Ing. Richard Kopáček, Marek Kukrle, RNDr. Jan Martinec,  Ing. Jiří Vejmelka, Vojtěch Zapletal

 

Omluveni: Jaroslav Nedvěd, Jaroslav Knap

 

OŽP: Ing. Miroslav Kučera

 

Schválení zápisu 19. VŽP 25.7.2011  (7/0/0)

 

Schválení programu 20. schůze VŽP  (7/0/0)

 

1/ Ex-post případy s vlivem na ŽP – kontrola úkolů

 

Místopředseda VŽP  (J. Knap) urguje stanovisko OSÚ kolem povoleni stavby (případ 29 –  ochrana  zeleně  v okolí administrativní budovy  obsluhy přístavu)

 

VŽP urguje z ÚMČ informace k případu 10 – stavba na lesním pozemku u Šalamounky Košíře. V Zapletal informoval, že na podnět občanů na tajemníka o posouzení podjatosti vedoucí OSÚ se vztahuje také § 14 o vyloučení z projednávání, zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).

 

K případu 9 – – stavba na lesním pozemku u stanice prahy Stodůlky Tajemnice VŽP vloží do skladu dokumentů rozhodnutí OSÚ s odvoláním paní Černé, které bylo zveřejněno na úřední desce MČ Praha 5 29.7.2011 – https://www.praha5.cz/cs/uredni-deska-dokument/7550-osukosp1862-157012011-hav-vyr-vyrozumeni-ucastniku-rizeni-o-obsahu-odvolani-ve-veci-zamitnuti-zadosti-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi-c-parc-1862-a-18635-ku-kosire-praha-5

 

Případ 5- Revitalizace osady Buďánka (billbord) Tajemnice znovu požádá OSÚ (s odkazem na §51 odst, 3 b), zákona 131/200 Sb.), o  neprodlené předání kopie k povolení billbordu na Plzeňské:

Uzemní souhlas  – OSÚ ob. 36-57960/201-še  14.10.2010, Závazné  stanovisko  OKP MHMP č.j. S-MHMP 634702/2010 z  24.9.2010 , Souhlas se   změnou – OSÚ ob. 36-11982/2011-še z 23.1.2011 a Závazné stanovisko  OKP  MHMP č.j. S-MHMP 930656/2010 z  23.11.2010, Souhlas s prodloužením doby  trvání  z 11.2.2011

 

Předseda VŽP informoval o plánované neformální schůzce s občany, kteří požadují od radnice urychlenou revitalizaci památkové zóny kolonie Budánka (www.zachanmebudanka.cz).

 

VŽP žádá RMČ Praha 5 o podání informace o současném stavu projektu revitalizace Buďánka firmou GEOSAN. (7/0/0)

VŽP doporučuje nechat zpracovat do zářijového čísla Pětky reportáž o revitalizaci Buďánek. (7/0/0)

 

 

 

3/ Ex-ante případy s vlivem na ŽP

 

VŽP diskutoval informaci z médií a od občanů o záměru MHMP od 1.9.2011 povolit noční provoz (22-6) kamionů z Prahy 4 po Jižní spojce přes Barrandovský most na Lahovický okruh (mimo Barrandovskou spojku).

 

VŽP nesouhlasí se zavedením nočního  provozu kamionů do ulice K Barrandovu z důvodu možného zvýšení hluku a imisí v oblasti Barrandova. (6/0/1)

 

Radní pro ŽP bude informovat MHMP resp. RHMP. VŽP si vyžádá z RHMP důvodovou zprávu o riziku zvýšení hluku a kompenzačních opatřeních.

 

4/ Různé

Tajemnice VŽP nechala zveřejnit od 8.8.2011 na úřední desce MČ Praha 5 informaci o vyhlášení II. kola ekologických grantů “Místo pro život” https://www.praha5.cz/cs/uredni-deska-dokument/7593-grant-misto-pro-zivot-a-ekologicke-programy. Dále vybrané organizace informovala Emailem.

 

Tajemnice požádá KMČ resp. PRE, aby ona a pracovnice kanceláře zastupitelů (pí. Tauerová) dostávaly elektronicky pozvánky a zápisy zasílané na elektronicky list VŽP.

 

Příští jednání VŽP je plánováno na 22.8.

 

Zapsala: Křikavová

Ověřil. Velek

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě