8.3.2010 (2)

14/04/2010

Z á p i s
z II. schůzky Výboru pro Životní Prostředí (VŽP) konané dne 8. 3. 2010
————————————————————————————————————————————————
Přítomni:
p. Ing. Bohumil Dvořák, p. Ing. Herbert Heissler, p. Mgr. Jan Hlaváček, p. Ing. Petr Horák, p. Aleš Kohout, p. RNDr. Jan Martinec, CSc., pí Jitka Matoušková, p. Ing. arch. Tomáš Reml
p. Ing. Miroslav Kučera, pí Věra Křikavová – ODŽ (bez hlasovacího práva)
Omluveni:
pí Ing. Angela Morávková
Hosté:
p. Mgr. L. Budín, p. Mgr. J. Smetana, p. V. Zapletal
————————————————————————————————————————————————
Program:
I. Návrh na rozdělení grantů „Místo pro život a ekologické programy“ pro rok 2010
————————————————————————————————————————————————
K bodu programu č. I
—————————-
Návrh na rozdělení grantů „Místo pro život a ekologické programy“ pro rok 2010
ODŽ předkládá Výboru pro životní prostředí návrh na rozdělení grantů pro rok 2010 na podporu činností na téma „Místo pro život a ekologické programy“. Grantového řízení se zúčastnilo 15 žadatelů:

1.
Občanské sdružení Chlupáči v nouzi
2.
Mateřská škola Duha
3.
Pro rodinu, o. p. s.
4.
Mateřská škola Podbělohorská
5.
Občanské sdružení Pod Lipkami
6.
Julie Mihalová
7.
DDM, Stanice přírodovědců
8.
Gymnázium Nad Kavalírkou
9.
ČRS – Jinonice
10.
Útulek Nový domov, pí Šimková
11.
Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi
12.
Občanské sdružení Ornita
13.
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 01/87, Strom
14.
Věra Straková – Musilová
15.
Eva Kopáčová, Černošice – Lipence
Návrh na rozdělení grantů pro rok 2010 – příloha nahoře.
Návrh usnesení:
Výbor souhlasí s rozdělením grantů „Místo pro život a ekologické programy“ pro rok 2010.
Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0
Výbor pro životní prostředí požaduje, aby v následujícím období žadatelé o grant předkládali žádosti v papírové i elektronické podobě.
Hlasování: pro – 7, proti – 1, zdržel se – 0
V Praze dne 8. 3. 2010
Zapsala: Věra Křikavová – 257 000 264
Zápis schválil: Ing. Bohumil Dvořák

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě