6.6.2011 (15)

10/06/2011

Zápis 15. (mimořádné) schůze VŽP dne 6.6. 2011

v místnosti 330

od 17:00  do 18:00

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Bohumil Dvořák, Ing. Richard Kopáček, Ing. Jiří Vejmelka, RNDr. Jan Martinec, CSc., Vojtěch Zapletal, Marek Kukrle, Jaroslav Nedvěd, Jaroslav Knap

 

VŽP: Ing. Miroslav Kučera

Hosté:  Ing. Jiří Vitha

 

Schválení  1. kola Ekologických  grantů „místo pro život“

Výběrová komise zasedala 6.6. od 16:00 do 17.00.

Předseda Výběrové komise Ekologických grantů Jaroslav Knap informoval o výsledku nového prověření splnění formálních podmínek pro udělení grantu.  Výběrové komise navrhuje ke schválení následující granty (viz příloha):

7 –  Tyršova MČ a ZŠ   – 30 tis. Kč

9  – Oživení o.s.  – 20 tis. Kč

10 – Společenství  pro dům č.p. 849,. 850  Praha 5 Jinonice  –  30 tis.Kč

13 –  CEPO (ARNIKA)  –  26 tis. Kč.

Celkem 106 tis. Kč

 

Vojtěch Zapletal navrhl hlasovat o schválení jednotlivých grantů zvlášť:

Pro     4          proti          3           zdržel se  2  – návrh nepřijat

 

VŽP předkládá zastupitelstvu ke schválení granty  pro projekty 7, 9, 10, 13, s tím, že u projektu 13 jsou výdaje účelově vázány na uspořádání veřejných debat a materiálové náklady s tím spojené.

Pro         7            proti       1  (Votěch Zapletal)   zdržel se     1

 

VŽP navrhuje RMČ a ZMČ schválit 2. kolo Ekologických grantů „Místo pro život“ na zbývající částku 594 tis. Kč s termínem uzávěrky podání žádostí 22.7.2011  do 12 hod.

Pro         9               proti        0          zdržel se          0

 

VŽP doporučuje, aby schválené návrhy VŽP předložil do RMČ Praha 5 a ke schválení na ZMČ Praha 5. radní Ing. Vejmelka.

Pro        8        proti                0          zdržel se          1 (Ing.  Jiří Vejmelka)

 

Zapsala: Věra Křikavová

Ověřil: Ondřej Velek

 

Příloha:

Tabulka doporučených ekologických grantů „Místo pro život“ 2011 (1.kolo):

 

 

Název a adresa žadatele

Název projektu

Anotace

Formální

hodno cení

Věcné hodnocení

(podmínky do smlouvy)

Předchozí granty z MČ Praha 5

Celkové náklady

Žádaná částka od  Prahy 5

Navržená dotace

7

Tyršova ZŠ a MŠ,  U Tyršovy školy 1/430,  158 00 Praha 5 – Jinonice

Šetrný spotřebitel aneb rozumný konzument

Poučení žáků – budoucích spotřebitelů o vlivu výrobků na životní prostředí, seznámení s ekoznačkami, tvorba reklamy z pohledu ŽP, využití použitých materiálů pro tvorbu oděvů, mapování výrobků v obchodní síti na Praze 5 z hlediska ŽP

OK

na přístroje a materiál

 

2010   10 000

36 992

36 900

30 000

9

Oživení, o.s. Lublaňská 18, 120 00 Praha 2

Bezpečné cesty do školy na Praze 5

Aktivní, samostatné a tvůrčí zapojení žáků a studentů do analýzy a řešení dopravních a ekologických problémů v okolí škol v městské části Praha 5, jejich zapojování do veřejné diskuse v rámci širší komunity městské části na území Prahy, podpora a propagace šetrné dopravy u žáků škol

OK

 

50 000

50 000

20 000

10

Společenství pro dům č.p. 849 a 850, Praha 5 – Jinonice, Laténská 849 158 00 Praha 5 – Jinonice

Výsadba zeleně v okolí bytových domů Laténská č.p. 849, 850 a Brzorádových  č.p. 851, 852

Výsadba stromů ve vnitrobloku bytových domů, vizuální a hlukové odstínění příjezdové komunikace a přilehlého parkoviště zelení, přínosem je zkvalitnění života obyvatel díky vytvoření zákoutí v zeleni, zvýšení kvality veřejných prostranství a vytvoření příjemnějšího místa jak pro místní obyvatele, tak pro kolemjdoucí občany

OK

 

 

36 000

36 000

30 000

13

Centrum pro podporu občanů, Chlumova 17, 130 00 Praha 3

Jaká bude Praha 5? Nový územní plán a účast občanů v rozhodování o něm

Smyslem projektu je zlepšení života obyvatel Prahy 5, příkladem je přeměna Smíchovského nádraží, spolupráce na přípravě nového územního plánu, uspořádání veřejné debaty k rozvoji Prahy 5, informační kampaně, odborného semináře, tvorba webu, letáků, zřízení informačních stánků.

OK

výdaje účelově vázány na uspořádání veřejných debat a materiálové náklady s tím spojené

99 000

92 000

26 000

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě