6.12.2011 (25)

Zápis č. 25

z jednání Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5

konaného dne 6. 12. 2011

Přítomni: Ing. V. Váchová,  Mgr. D. Bubníková,  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková,   Mgr. L. Vávrová, Ing. J. Viťha, M. Kukrle

 

Omluven: Ing. V. Šorm, JUDr. P. Lachnit, Ph.D., Mgr. T. Hradílková, A. Holub

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

1) Zahájení jednání

2) Schválení programu

3) Schválení zápisů z 24.11.2011

4a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 – senioři

(8 žádostí)

4b) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů (6 žádosti)

4c) Projednání žádostí o prodloužení nájemních smluv uzavřených na

dobu určitou (18 žádostí)

4d)Projednání žádosti o úpravy v bytě ze zdravotních důvodů (1 žádost)

5) Různé

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 6/0/0

Ad 3) Schválení zápisů z jednání Sociálního a zdravotního výboru (dále jen „SV“) ze dne 24.11.2011

 

Zápis z jednání sociálního a zdravotního výboru z 24.11.2011 byl schválen bez připomínek

Hlasování: 6/0/0

 

 

 

 

ad 4a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 –

senioři

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (14 bodů)

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (18 bodů)

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (9 bodů)

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelům zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadatelům řešit svoji bytovou záležitost vlastními silami

Hlasování: 5/1/1

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelům zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/1/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelce zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/1/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit žadatelku do seznamu zájemců o pronájem jiného obecního bytu

Hlasování: 6/0/1

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatele v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (17 bodů)

Hlasování: 7/0/0

ad 5b) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5

ze sociálních důvodů

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelky vyřadit ze seznamu „Naléhavé případy k řešení – byty MHMP“ a žádost zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/0/1

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadateli zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadateli kontaktovat soc. odbor ÚMČ Praha 5   a bytovou otázku řešit azylovým ubytováním

Hlasování: 6/0/1

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadateli zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 7/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelce zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/0/1

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelce zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/0/1

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (sociální byty) bez příslibu termínu řešení (13 bodů)

Hlasování: 7/0/0

 

ad 4c) Projednání žádostí o prodloužení nájemních smluv uzavřených na

dobu určitou

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelce zamítnout

Hlasování: 6/0/1

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.10.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 7/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 30.6.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu Hlasování: 7/0/0

 

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření nové smlouvy o přístřeší na dobu určitou do 30.6.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2011 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor projednání žádosti odkládá do doložení příjmů žadatelky

Hlasování: 6/0/0

 

Projednání ostatních žádostí o prodloužení nájemní smlouvy bylo odloženo

Na příští zasedání z důvodu neusnášení schopnosti SV:

 

ad 4d) Projednání žádosti o úpravy v bytě ze zdravotních důvodů

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelky předložit k projednání v hospodářském výboru

Hlasování: 7/0/0

 

 

 

 

Zapsal: Roman Kobza                                            Ověřila: Ing. Vlasta Váchová