6.12.2010 (2)

Zápis ze schůze Výboru pro  životní prostředí (VŽP) 6.12. 2010

Začátek jednání 17:00, konec jednání 19:00

 

Přítomni: Ing Ondřej Velek (předseda), Jaroslav Knap (místopředseda), Ing. Bohumil Dvořák (místopředseda), Ing. Richard Kopáček, Marek Kukrle, RNDr. Jan Martinec, CSc., Ing. Jiří Vejmelka, Vojtěch Zapletal

Omluven: Jaroslav Nedvěd

Hosté:  Mgr. Jan Hlaváček

KAR: Ing. arch. Elena Lacinová, Ing. arch. Dita Lampová, ODŽ Ing. Miroslav Kučera

 

Tajemnice VŽP:  Věra Křikavová (257 000 264, vera.krikavova@praha5.cz)

 

Program schůze:

 

1. Diskuse Organizace práce VŽP (informace z VŽP pro ZMČ 16.12.2010)

2. Vyjádření VŽP k ad hoc případům se vztahem k ŽP

3. Diskuse k přípravě Programu udržitelného rozvoje MČ Praha 5

4. Různé (příprava vyhlášení grantového programu  na rok 2011)

 

AD  1 – Organizace práce VŽP

 

Předběžně byly schůze VŽP na 1.pololetí 2011  navrženy na termíny 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 30.5., 27.6.2011,  vždy od 16:00 (zasedací místnost č. 330, Nám 14. října č. 4.)

Další  schůze VŽP k diskusi práce, seznámení s případy,  návrhu struktury „Programu  a

 

Byla diskutována možnost podle potřeby svolat schůze VŽP čtrnáctidenně resp. využít doplňkové termíny pro pořádání odborných diskusí s veřejností. např. VKP, přírodní parky, národní přírodní památky, přírodní památky, přírodní rezervace, památné stromy, studánky, prameny atd.

 

Předseda a tajemnice zajistí rezervaci místností a dohodnou s KMČ koordinaci s dalšími poradními orgány (zejména komisí pro UR, komisí dopravy atd.).

 

Předseda a tajemnice zajistí zpřístupnění podkladů pro jednání VŽP na INTRANETU a zveřejnění zápisu na INTERNETU co nejdříve (po odstranění technických a organizačních překážek).

 

AD 2 – Vyjádření VŽP k ad hoc případům se vztahem k ŽP

Seznam momentálně výborem evidovaných případů je uveden v příloze zápisu a bude průběžně aktualizován na internetu.

Hluk z provozu sportovní haly floorbalového klubu SSK-FUTURE PRAHA v areálu základní školy Chaplinovo náměstí, Praha 5 – Hlubočepy, stěžovatel pan Pavel Pinta.

VŽP bere stížnost na vědomí.

Předseda a tajemnice předseda vyvolá jednání s majitelem sportovní haly.

Tajemnice VŽP požádá OSÚ ÚMČ Praha 5 o dokumenty (předběžného) kolaudačního rozhodnutí a odpovědi MČ Praha 5 na petici občanů.

Pro      7          proti    0          zdržel se     0     (přítomno 7 členů)

 

Novostavba bytového domu Libínská, č. parc. 4261/170, k.ú. Smíchov

Pracovnice KAR seznámily VŽP se studií bytového domu. VŽP bere studii na vědomí.

Pro   7          proti    0          zdržel se     0      (přítomno 7 členů)

Významný krajinný prvek Spiritka parc. č.4221/1, k.ú. Košíře, obnovení registrace

VŽP diskutoval naplnění usnesení ZMČ 16.9.2010 k obnovení registrace VKP Spiritka.

Předseda a tajemnice VŽP ve spolupráci s KMČ zajistí zveřejnění dokumentů k VKP Spiritka (s využitím materiálů NNO .

Předseda a tajemnice VŽP navrhnou NNO, zainteresovaným odborníkům, úředníkům MHMP a ÚMČ P5, diskusi o obnovení registrace.

Předseda s radním pro ŽP zašlou dopis na MHMP se stanoviskem ZMČ a žádostí o obnovení registrace VKP Spiritka (termín 31.12.2010)

Pro   6          proti    0          zdržel se     0     (přítomno 6 členů)

4. Různé (příprava vyhlášení grantového programu  na rok 2011)

 

VŽP na dalších schůzích prodiskutuje výsledky minulých grantů a navrhne RMČ resp. ZMČ nové zadání a harmonogram ekologických grantů na rok 2011.

 

Další schůzí VŽP bude v pondělí 20.12. od 16:00 v zasedací místnost č. 330, ÚMČ, Nám. 14 října 4. s předběžným programem:

1/ Organizační záležitosti (Plán schůzí/akcí VŽP na 1. pololetí 2011, Dostupnost dokumentů na Intranetu, Zveřejňování informací na Internetu www.praha5.cz, Příprava zadání pro granty v odborné gesci VŽP aj.)

2/ Diskuse přípravy Programu udržitelného rozvoje MČ Praha 5 (návrhy do Programového prohlášení RMČ aj.)

3/ Projednání aktuálních případů evidovaných VŽP

4/ Různé

 

Zapsala Věra Křikavová dne  6.12.2010

Verifikoval Ing. Ondřej Velek

Přílohy:

seznam (zásobník) případů k projednání ve VŽP

podklad k diskusi vyhlášení grantů Městskou částí Praha 5 na r. 2010 “Místo pro život a ekologické programy pro návrh

 

 

 

Příloha 1: seznam (zásobník) případů k projednání ve VŽP

No

Název

Popis

Dokumentace na INTRANETU

Zpravodaj za VŽP

Pozice VŽP

1

Bytové domy Na Pláni v oblasti mezi ulicemi K vodojemu a Na Pláni

Investor Geosan Sigma? Alfa, s.r.o.

Výstavba 10 domů místo zelené plochy při údajné startovací byty, (nyní zřejmě klasické bytovky

 

Protest NNO ČSOP 2006  proti prodeji a výstavbě

 

 

Prověření stavu

 

Prověření smlouvy na „startovací byty“

2

Zahrady Hřebenka Bytový dům

Výstavba domu v prudkém svahu, který není stabilní
Probíhá řízení o výjimce na odstupovou vzdálenost a údajně může ohrozit okolní budovy

 

Vejmelka

 

3

Viladomy Na Farkáně

 

 

 

 

4

Výstavba dvou domů v ulici K Dalejím (za 2.semmeringem do Prokopského údolí

Nevhodný objekt na hraně  pozemku – stížnost sousedů na zastínění

Pravděpodobné zhoršení kolizí aut z objetu s pěší a cyklistickou dopravou

Ztráta veřejného prostoru (dětského hřiště)

 

Velek

 

5

Revitalizace osady Buďánka

 

 

Velek

 

6

Nový dvojdům v ul. Pod ateliéry (památková zóna)

Výstavba nadměrného objektu po zbourané vile z 1. republiky

 

Vejmelka

 

7

Hluk haly SSK Future

Stížnost občana Pavla Pinty na hluk z nezkolaudované stavby

 

Velek

 

8

Obnoveni registrace VKP Spiritka

VKP Spiritka … Obnovení registrace

Pokus o „zprivatizovani“  (změnu ÚP) mokřadu, nezdůvodněné zrušení registrace VKP, nezveřejnení vkp na webu MHMP

Velek

Navázání na Usnesení ZMČ  16.9.2010

 

 

9

Černá stavba Antonie Černé na lesním pozemku  1431/1 k.u Košíře

 

 

Velek

Dle ÚMČ (Ing. Plecháčková)  plocha vyjmute z funce lesa a MHMP uzavítrá nájemní smlouvu na dobu neurčitou

10

Černá stavba na lesním pozemku „Šalamounka“  1436/1 k.ú. Košíře

 

 

Velek

Prověření dokumentace UMČ/MHMP

11

Projekt revitalizace areálu WALTER

 

 

Vejmelka

 

12

Ochrana parku zámečku Hlubočepy

Sdružení „Hlubočepští“ proti projektu přístupové cesty  k uvažované  zástavbě hřiště SK Hlubočepy

 

Velek

 

13

Námitka proti kácení dubu letního na  parc. č. 734, k.ú. Košíře (park Kavalírka)

Námitka Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 – Košíře proti žadateli o kácení Central Group a.s., Na Strži 65, Praha 4)

 

Velek

 

14

Zklidnění dopravy v ulici Zdíkovká (zpomalovaci pruhy)

Ing. Jan Rollo, Zdíkovská 74

 

Velek

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Příloha 2:  podklad k diskusi o vyhlášení grantů Městskou částí Praha 5 na r. 2011 “Místo pro život a ekologické programy” se zaměřením na ochranu veřejného rostoru, péči o zeleň,  ekologickou výchovu, ochranu zvířat, rozvoj pěší a cyklistické dopravy na MČ Praha 5, informatiku a  propagaci témat ŽP

(návrh usnesení) Rada městské části Praha 5

Souhlasí s vyhlášením grantů MČ Praha 5 pro r. 2011 “Místo pro život a ekologické programy”, s návrhem harmonogramu a kritérii hodnocení podaných projektů

Ukládá předložit návrh na vyhlášení grantů MČ Praha 5 na r. 2011 “Místo pro život a ekologické programy” na zasedání ZMČ Praha 5 Termín plnění: 31.1.2011

Důvodová zpráva

VŽP předkládá návrh na vypsání grantů pro r. 2010 na téma „ Místo pro život a ekologické programy“ na programy směřující ke zkvalitnění životního prostředí Prahy 5 např. přes akce  na:

  • výsadbu a péči o zeleň (péče o neudržované plochy, vzrostlou zeleň, výsadbu stromů apod.)
  • podporu ekologické výchovy na území Městské části Praha 5
  • ochranu zvířat (podpora NNO pečujících o odložená, zraněná, či hendikepovaná zvířata)
  • zklidňování dopravy (podpora MHD, pěší a cyklo dopravy)
  • informatiku pro environmentální NNO Prahy 5

 

 

Údaje týkající se žadatele (název žadatele, jméno, jeho adresa, popis projektu, rozpočet projektu atd.) budou uvedeny v žádosti o grant, kterou žadatel obdrží v informačním středisku Úřadu MČ Praha 5.

 

Termín pro podání žádosti do 31.3.2011

Na program (??? V souladu s kapitolou 02, § 3741, rozpočtu ODŽ ?? Informatiky?)  bude  vyčleněna částka XXX tis. Kc.

 

Místo pro život a ekologické programy – vyhlašované podprogramy:

  1. Výsadba a péče o zeleň

Cíl programu: podpora péče o zeleň a programů, směřujících ke zkvalitnění životního prostředí Prahy 5 – výsadba stromů a keřů, ozelenění vnitrobloků a neudržovaných ploch, péče o vzrostlou zeleň, péče o napadené stromy (jírovce).

Určení: na krytí nákladů spojených s realizací akcí v terénu.

  1. Ekologické

Cíl programu: podpora nevýdělečných organizací, jejichž činnost je zaměřena na ekologickou výchovu občanů Prahy 5

Určení: na krytí části nákladů přípravy programů a provedení osvětových akcí ekologické výchovy a vzdělávání (EVVO)

  1. Ochrana zvířat

Cíl programu: podpora nevýdělečných organizací, jejichž činnost je zaměřena na péči o odložená, zdivočelá či zraněná zvířata

Určení: na krytí nákladů na krmivo, na budování terárií, kójí apod.

  1. Podpora bezpečné pěší a cyklistické dopravy

Cíl programu: vypracování návrhů (studií) úprav území pro zkvalitnění cyklistických tras a stezek na území Městské části Praha 5 včetně doplnění této sítě a její dovybavení (odpočivadla, informační tabule.) v návaznosti na celoměstský systém vedení těchto tras a stezek.

 

Žadatel  předloží žádost v elektronické ai papirové smlouvě se všemi požadovanými přílphami  (rozpočet popis využití přidělených finančních prostředků včetně jejich položkového vyčíslení,doklad o svém zřizovateli. Podmínkou  prjekdnávíání je, že žadatel souhlasí se zveřejněním anotace  projektu, zavazuje se včas informovat o akcích projektu pro veřejnost, podá do 15.12. závěrečnou  zprávu a dokumentaci v paírové i elektornické podobě pro zveřejnění.

Místo a lhůta podání žádostí:

žadatelé podají žádosti o udělení grantů přílohami papírové formě (a v elektronické formě na CD) v zalepené obálce označené názvem tématu grantu a poznámkou „Neotvírat“, osobně v informačním středisku Úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 13, 15.

Termín podání žádostí: do 31.3.2011

Specifikace údajů v žádosti:

Dle formuláře žádosti a obecných pravidel pro udělování grantů MČ Praha 5, které je možno obdržet v informačním středisku Úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5 (přízemí), nebo na webových stránkách Městské části Praha 5 adresa www.praha5.cz

 

Kritéria hodnocení žádostí:

1)     Obsahový soulad s tématem vyhlášeného grantu

2)     Reálnost aktivit projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického

3)     Zkušenost s již uskutečněnými akcemi (odkazy na předešlé granty)

4)     Úplnost požadovaných dokladů (též vyúčtování předešlých grantů)

 

Rozdělení grantů žadatelům bude zveřejněno do 30.5.2011.