5.12.2011 (28)

08/12/2011

28. VŽP 5.12.2011,

Místnost 330, ÚMČ, Nám. 14. Října 4, P5 (16:00  – 17:20)

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Bohumil Dvořák, Ing. Jiří Vejmelka, Marek Kukrle, Vojtěch Zapletal, RNDr. Jan Martinec, Ing. Richard Kopáček, Jaroslav Nedvěd

Hosté: Ing. Kučera – (OŽP)

1/ kontrola a schválení zápisu 27.  VŽP  z 24.10.2011

Opravena jména školek pro energetický audit –  zápis schválen (7/0/0)

 

2/ schválení programu 28. VŽP

Bez připomínek – schválen (7/0/0)

3/ Informace o projektu  Bezpečné cesty do škol

Ing. Velek a ing. Vejmelka informovali o úspěšném ukončení projektu Bezpečné cesty do škol Waldorfské základní školy a o.s. Oživení. Řešitelům byl nabídnut prostor ve zpravodaji Pětka 11/2012.

 

4/ Pozice VŽP k ověřovací studii Smíchovská náplavka

In. Velek tlumočil připomínky z jednání odborníků 5.12.2011 (Ing. Pavel Polák, Ing.Arch. Tomáš Cach z Cyklo-komise MHMP a další), že v zadání ověřovací studie https://www.praha5.cz/cs/zasedani-dokument/11311 nebyl zmíněn Cyklogenerel Prahy 5 z roku 2008 a požadavky stanoviska Cyklokomise MHMP zaslané na OSÚ 15.9.2011. VŽP zašle stanovisko a přizve KAR a projektanta na 29. schůzi VŽP 19.12.2011.

VŽP žádá KAR o doplnění podkladových materiálů do zadání ověřovací studie náplavky (6/0/0).

 

5/ Pozice VŽP k návrhům  změn zemního plánu

VŽP se seznámil s podklady firem Zoopark Šalamounka, s.r.o,.EKOSPOL, CENTRAL GROUP (v datovém skladu  KUR  a KAR a prodiskutoval  veřejný zájem na změně.

 

Dosavadní funkční vymezení jednotlivých ploch přírodního parku Košíře (zejména LR = lesní porosty a NL = louky, pastviny) přesně odpovídají statutu přírodní parku Košíře a vyhovují účelu, pro který byl přírodní park zřízen.

VŽP zásadně nesouhlasí s návrhem firmy Zoopark Šalamounka, s.r.o na změnu ÚP v oblasti přírodního parku Šalamounka na „ ZOO koutek  a  sportovní areál“ (7/0/0)

 

VŽP podporuje stanovisko KÚR a nesouhlasí s návrhem firmy EKOSPOL na změnu ÚP v oblasti Vidoule (7/0/0)

VŽP podporuje stanovisko KÚR a nesouhlasí s návrhem firmy CENTRAL GROUP na změnu ÚP pozemku hřiště u gymnasia Kavalírka (7/0/0)

6/ Různé

Zpráva  o činnosti  VŽP  v roce 2010/11  – Ing. Velek informoval o 4. aktualizaci zprávy o činnosti (VŽP (v příloze zápisu)

Ing. Velek informoval o přípravě diskuse o  ochraně Prokopského údolí  20. 12. 2011

Radní Jaroslav Nedvěd informoval o  zakázkách se vztahem k ŽP  schválených RMČ  (úklid, výsadba a údržba zeleně apod.) . Např. Nadace ČEZ věnovala 200 tis. Kč na výsadbu a OŽP vytipoval vhodná místa výsadby.

Ing. Ondřej Velek, Jaroslav Nedvěd a tajemnice VŽP připraví informace o uskutečněných zakázkách z oblasti ŽP za rok 2011.

Ing. Bohumil Dvořák upozornil na potřebu náhradní výsadbu na sídlišti Barrandov – přesné vymezení pozemků zašle.

Zapsala: Křikavová

Ověřil: Velek Ondřej, Ing.

Příloha: 4. Aktualizovaná informace o činnosti VŽP (12/2010-12/2011)

4. informace z Výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 5 – 13.12. 2011

(1.info 12/2010, 2.info 2/2011, 3.info 10/2011)

Výbor pro životní prostředí (VŽP) pracuje od listopadu 2010 ve složení Ing. Ondřej Velek (předseda), Jaroslav Knap (místopředseda), Ing. Bohumil Dvořák (místopředseda), Ing. Richard Kopáček, Marek Kukrle, RNDr. Jan Martinec, CSc., Ing. Jiří Vejmelka, Vojtěch Zapletal, Jaroslav Nedvěd. Tajemnicí VŽP je Věra Křikavová (257 000 264, vera.krikavova@praha5.cz) z odboru životního prostředí ÚMČ.

Schůze VŽP jsou vždy od 16:00 v zasedací místnosti č. 330, Nám 14. října 4) – neúčast členů VŽP na jednáních je v tabulce:

 

30.11.2010

6.12.

20.12.

10.1.2011

24.1.

7.2.

21.2

7.3.

21.3.

4.4.

18.4.

2.5.

16.5.

30.5.

6.6.. (M)

13.6.

27.6.

11.7.

25.7.

8.8.

22.8.

7.9.  (M)

26.9.

10.10.

24.10.

7.11.

21.11.

5.12.

19.12.2011.

neúčast

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

Dvořák

x

 

 

X

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

12

Knap

 

 

 

X

 

X

 

 

 

x

x

 

 

x

 

 

 

x

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

8

Kopáček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4

Kukrle

 

 

 

x

 

 

X

 

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Martinec

 

 

x

 

 

 

X

x

 

x

x

 

x

x

 

x

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nedvěd

 

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

X

 

 

X

 

 

X

 

 

14

Vejmelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Velek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Zapletal

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

2

Hosté VŽP: Vávrová, Havlínová, Heissler, Hlaváček, Najmon, Marinov, Vitha, přizvaní projektanti, občané…

 

VŽP zpřístupňuje pro všechny zastupitele podklady pro svá jednání na ve SKLADU dokumentů \\P5mssrv01\vybor_zp.  VŽP požádal opakovaně KMČ o převedení skladu do režimu „extranetu“, který by umožnil přístup k dokumentům z INTERNETU, dále o koordinovaný KALENDÁŘ jednání výborů a komisí, a včasné zasílání jejich pozvánek a zpřístupnění materiálů výborů a komisí v „extranetu“.

 

VŽP zveřejňuje zápisy, seznam případů a případně pozici VŽP k vybraným případům (např. VKP Spiritka) na https://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-komise-pracovni-skupiny/24664-vybor-pro-zivotni-prostredi

 

VŽP shromáždil od zastupitelů a občanů přes 30 podnětů se vztahem k ŽP, do „zásobníku případů“, který je průběžně aktualizován a zveřejněn.

 

VŽP zorganizoval podle schváleného plánu semináře ke Dni Země 20.4.2011 „Strategické plánování obcí – Agenda 21“, ke Dni ŽP OSN 2.6.2011 seminář „Šetrné budovy“ – presentace jsou zveřejněny na https://www.praha5.cz/cs/sekce/seminare/. Dále předseda VŽP organizoval 8.8. neformální diskusi k revitalizaci kolonie Buďánka, a  19.9.  neformální diskusi k cyklodopravě (v rámci Evropského týdne mobility).

 

VŽP posoudil ex-ante u cca 10 projektů dokumentaci územního řízení (DUR) a vydiskutoval kritéria posuzování DUR z environmentálního hlediska (příloha zápisu č.7).

 

VŽP připravil a předložil RMČ a ZMČ inovovaný návrh témat eko-grantů „Místo pro život“ na rok 2011. Celkem bylo podáno ve 2 kolech 16+8 žádostí a k financování bylo vybráno 4+6 projektů.

 

VŽP navrhl povinnost zveřejňovat závěrečné zprávy grantů a navrhuje zlepšení kritérií posuzování grantů (nevylučování žádostí pro formální nedostatky).

 

VŽP navrhl Mediální komisi pro radniční zpravodaj PĚTKA a www.ipetka.cz stálou rubriku, ankety, i informace o akcích, projektech a organizací působících na P5, a dále pro www.TVP5.cz reportáže z terénu Prahy 5.

 

VŽP diskutoval koncepční dokumenty: Statut VŽP pro web (příloha zápisu 10), Otázky/kritéria hodnocení DUR z environmentálního hlediska, návrh akčních plánů k „Programu (udržitelného) rozvoje MČ Prahy 5“ (přílohy zápisů 10 a 11) a vybraných indikátorů udržitelného rozvoje obce.

 

VŽP podpořil financování investičních akcí, studií, a grantů s efektem pro ŽP do rozpočtu MČ na rok 2012.

 

Za VŽP 5.12.2011

 

Ondřej Velek – předseda

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě