4. zápis z KOA ze dne 13.03.2012

22/03/2012

Městská část Praha 5

ZÁPIS

ze 4. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5 dne 13.03.2012

 

Přítomni:

Karel Novotný, Ing. Martin Frélich, Marie Kolovratová, Jana Mrázková, Jaroslav Nedvěd, Ing. Jiří Vitha

 

Hosté:

Lukáš Janko (OSV)

 

Omluveni: Ing. Petr Haluza, MBA (OSV), Petr Bárta, Ing. Jan Šedivý

 

Program:

  1. Schválení zápisu z 3. zasedání KOA ze dne 28.02.2012 

Hlasování: 4/0/1

  1. Schválení programu vč. projednání materiálů na stůl – č. 4/13/2012

Hlasování: 5/0/0  

Program – materiály:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.

Bod jednání

Rozhodnutí

Číslo usnesení

1.

 Záměr pronájmu části pozemků parc. č. 19/2 Sm, 90 Sm, 68/1 Sm, 1992/27 Koš, 3986/3 Sm, 1983/5 Koš, 49/9 Koš, 1479/66 Koš, 370/9, Rad – firmě RENGL, s.r.o. na umístění plakátovacích ploch

 Schváleno

 4/1/2012

2.

 Uzavření nájemní smlouvy za podíl MČ Praha 5 na pronájem NP – prodejny v nemovitosti Plzeňská 92/195, k.ú. Košíře, Praha 5

 Schváleno

 4/2/2012

3.

 Pronájem volných parkovacích stání ve vnitrobloku Janáčkovo nábř. 43/476 – parc. č. 215-216 a Janáčkovo nábř. 45/474 – parc. č. 214, vše k.ú. Smíchov na základě zveřejněného záměru č. 6/2012 – dle usn. RMČ č. 3/93/2012 z 34.1.2012

 Schváleno

 4/3/2012

4.

 Pozemek parc. č. 90, k.ú. Smíchov – Návrh na podání VÝPOVĚDI nájemní smlouvy s firmou ARBES GASTRO, s.r.o.

 Schváleno

 4/4/2012

5.

 Žádost o změnu termínu provedení stavebních prací a dokončení kolaudačního řízení – NP v nemovitosti č.p. 278 ulice Štefánikova č.o. 40, Praha 5 – k.ú. Smíchov – stavebník a budoucí nájemce STENA s.r.o.

 Schváleno

 4/5/2012

6.

 Žádost o snížení nájemného za užívání nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 42 ulice Nádražní č.o. 82, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce TRUHLÁŘ a spol. v.o.s. IČ 00537284

 Schváleno

 4/6/2012

7.

 Žádost o prodloužení podnájemní smlouvy na jedno parkovací stání v OC Nový Smíchov pro Hygienickou stanici hl.m. Prahy

 Schváleno

 4/7/2012

8.

 Źádost o prominutí platby bezdůvodného obohacení budoucímu nájemci NP Zborovská 1188/8, Praha 5 společnosti Anděl Studio, s.r.o. IČ 62414917, uzavření nájemní smlouvy v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí nájemní

 Schváleno

 4/8/2012

9.

 Žádost o schválení dohody o uznání a úhradě dluhu společnosti MT – MIRAKLE, s.r.o., IČ: 247 71 724.

 Schváleno

 4/9/2012

10.

 Žádost S. Kozákové, IČ 13801457 a J. Přibylové, IČ 88228908, nájemců NP umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807,  o změnu NS ze dne 20.11.1996, ve znění Dodatku č. 1.-6., a to v označení nájemce

 Schváleno

 4/10/2012

11.

 Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností Okrouhlík, spol. s r.o., IČ 49612565 a Davidem Šestákem, IČ 74720147, na podnájem NP umístěných v budově č.p 2765, Na Hřebenkách 3, Praha 5

 Schváleno

 4/11/2012

12.

 Žádost společnosti Neuron online, s.r.o. o souhlas s umístěním a provozováním vnitřního komunikačního vedení metropolitní sítě Neuron v nemovitosti č.p. 299, Pod Kavalírkou 6, Praha 5 a v objektu poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5

 Schváleno

 4/12/2012

13.

 Záměr pronájmu NP č. A201 a A 205 o celkové výměře 36,2 m2, umístěných v budově A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, pro společnost Diabetes s.r.o., zastoupenou MUDr. Marcelou Szabó, IČ 24751154

 Schváleno

 4/13/2012

 

Městská část Praha 5

4. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 13.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 4/1/2012

1. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 Záměr pronájmu části pozemků parc. č. 19/2 Sm, 90 Sm, 68/1 Sm, 1992/27 Koš, 3986/3 Sm, 1983/5 Koš, 49/9 Koš, 1479/66 Koš, 370/9, Rad – firmě RENGL, s.r.o. na umístění plakátovacích ploch

 Komise obchodních aktivit městské části Praha 5         

I.          Doporučuje   

1.         schválit záměr pronájmu celkem 9m2 na 9-ti pozemcích parc. č. 19/2 Sm, 90 Sm, 68/1 Sm, 1992/27 Koš, 3986/3 Sm, 1983/5 Koš, 49/9 Koš, 1479/66 Koš, 370/9, Rad (na každém z pozemků 1m2) – firmě RENGL, s.r.o. na umístění nových plakátovacích ploch za 10.000,-Kč/rok bez DPH za jedno zařízení na dobu neurčitou, tedy celkem 90.000,- Kč/rok bez DPH   

 Hlasování: 5/0/0

 

Městská část Praha 5

4. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 13.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 4/2/2012

2. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 Uzavření nájemní smlouvy za podíl MČ Praha 5 na pronájem NP – prodejny v nemovitosti Plzeňská 92/195, k.ú. Košíře, Praha 5

Uzavření NS na pronájem NP – prodejny Plzeňská 92/195 v podílovém domě s novým nájemce – Soňou Duras, IČ 44680864

 Komise obchodních aktivit městské části Praha 5         

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit za vlastnický podíl MČ Praha 5 id. 2/8 uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor – prodejnu s přísl. o výměře 48,0 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 195, Plzeňská č.o. 92, k. ú. Košíře, Praha 5 se Soňou Duras, IČ 44680864, za nájemné ve výši 12.000,- Kč měsíčně (tj. 3.000,- Kč/m2/rok), na dobu neurčitou      

 Hlasování: 5/0/0

 

Městská část Praha 5

4. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 13.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 4/3/2012

3. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Pronájem volných parkovacích stání ve vnitrobloku Janáčkovo nábř. 43/476 – parc. č. 215-216 a Janáčkovo nábř. 45/474 – parc. č. 214, vše k.ú. Smíchov na základě zveřejněného záměru č. 6/2012 – dle usn. RMČ č. 3/93/2012 z 34.1.2012

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5         

I.          Doporučuje RMČ    

1.         schválit pronájem parkovacího stání č. 9 umístěného na části pozemku parc. č. 216, k.ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 žadateli:…………………….., Praha 5 za roční nájemné ve výši 7.000,- Kč, na dobu neurčitou       

2.         schválit pronájem parkovacího stání č. 11 umístěného na části pozemku parc. č. 215, k.ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 žadateli:…………………, Praha 5 za roční nájemné ve výši 7.000,- Kč, na dobu neurčitou      

3.         schválit pronájem parkovacího stání č. 2 umístěného na části pozemku parc. č. 215, k.ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 žadateli:………………………, Praha 5 za roční nájemné ve výši 7.000,- Kč, na dobu neurčitou     

4.         schválit pronájem parkovacího stání č. 2 umístěného na části pozemku parc. č. 214, k.ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží 45/474, Praha 5 žadateli:………………………., Praha 5 za roční nájemné ve výši 7.000,- Kč, na dobu neurčitou       

5.         schválit pronájem parkovacího stání č. 4 umístěného na části pozemku parc. č. 216, k.ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 žadateli:………………………….., Praha 5 za roční nájemné ve výši 7.000,- Kč, na dobu neurčitou       

6.         neschválit pronájem parkovacího stání ve vnitrobloku domů Janáčkovo nábřeží 43/476 a 43/474, k.ú. Smíchov, Praha 5 žadateli:…………………………………., Praha 5           

II.         Doporučuje RMČ   

1.         schválit záměr pronájmu zbývajících volných parkovacích stání č. 1, č. 3 a č. 7 ve dvoře domu Janáčkovo nábřeží 43/476, k.ú. Smíchov, Praha 5 za cenu 7.000,- Kč/m2/rok/stání, na dobu neurčitou pro nájemníky domů Janáčkovo nábřeží 43/476 a 45/474.   

Hlasování: 5/0/0

 

Městská část Praha 5

4. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 13.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 4/4/2012

4. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Pozemek parc. č. 90, k.ú. Smíchov – Návrh na podání VÝPOVĚDI nájemní smlouvy s firmou ARBES GASTRO, s.r.o.

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5         

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit výpověď Nájemní smlouvy, uzavřené s firmou ARBES GASTRO, s.r.o., Arbesovo nám. 71/5, Praha 5, zastoupené panem Filipem Žákem, pro neplacení nájmu – pozemek parc. č. 90, k.ú. Smíchov, užívaný jako letní restaurační zahrádka   

Hlasování: 4/0/0

 

Městská část Praha 5

4. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 13.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 4/5/2012

5. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Žádost o změnu termínu provedení stavebních prací a dokončení kolaudačního řízení – NP v nemovitosti č.p. 278 ulice Štefánikova č.o. 40, Praha 5 – k.ú. Smíchov – stavebník a budoucí nájemce STENA s.r.o.

 Komise obchodních aktivit městské části Praha 5         

I.          Bere na vědomí   

1.         oznámení stavebníka a budoucího nájemce, že zhoršené podmínky k provedení stavebních úprav a k jejich dokončení v nemovitostí č.p. 278 ulice Štefánikova č.o. 40, Praha 5 – k.ú. Smíchov trvají           

II.         Doporučuje RMČ   

1.         schválit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o provedení stavebních prací č. 24/0/OOA/NP/09, kterým bude potvrzena změna termínu závazného dokončení stavby včetně bezplatného užívání upravovaných prostor v nemovitosti č.p. 278 ulice Štefánikova č.o. 40, Praha 5 – k.ů. Smíchov na datum do 30.04.2012   

2.         schválit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí smlouvě nájemní č. 25/0/OOA/NP/09, kterým bude prodloužen termín ve znění bodu 3) čl. II. Termín uzavření budoucí nájemní smlouvy dle bodu 1. II. tohoto usnesení   

 Hlasování: 5/0/0

 

Městská část Praha 5

4. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 13.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 4/6/2012

6. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 Žádost o snížení nájemného za užívání nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 42 ulice Nádražní č.o. 82, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce TRUHLÁŘ a spol. v.o.s. IČ 00537284

 Komise obchodních aktivit městské části Praha 5         

I.          Doporučuje RMČ   

1.         neschválit snížení základního nájemného nájemci TRUHLÁŘ a spol. v.o.s. IČ 00537284, za pronájem nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 42 ulice Nádražní č.o. 82, Praha 5 – k.ú. Smíchov na dobu neurčitou   

 Hlasování: 6/0/0

 

Městská část Praha 5

4. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 13.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 4/7/2012

7. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 Žádost o prodloužení podnájemní smlouvy na jedno parkovací stání v OC Nový Smíchov pro Hygienickou stanici hl.m. Prahy

 Komise obchodních aktivit městské části Praha 5         

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit prodloužení podnájemní smlouvy na jedno parkovací stání v OC Nový Smíchov pro Hygienickou stanici hl.m. Prahy, se sídlem Praha 1, Rytířská 12, uzavřením dodatku č. 5, na dobu určitou 1 rok do 31.12.2012, za stávající cenu 10.500,- Kč/rok + DPH, dále schválit úpravu zastupující osoby na MUDr. Miroslava Slavíka, pověřeného řízením   

 Hlasování: 6/0/0

 

Městská část Praha 5

4. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 13.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 4/8/2012

8. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 Źádost o prominutí platby bezdůvodného obohacení budoucímu nájemci NP Zborovská 1188/8, Praha 5 společnosti Anděl Studio, s.r.o. IČ 62414917, uzavření nájemní smlouvy v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí nájemní

 Komise obchodních aktivit městské části Praha 5         

I.          Doporučuje RMČ   

1.         Vzít na vědomí znalecký posudek č. 3597-107/12 ze dne 28.02.2012, kterým je hodnota účelně vynaložených nákladů na rekonstrukci nebytových prostor ev.č. 902 nemovitosti č.p. 1188 Zborovská  č.o. 8, Praha 5 – k.ú. Smíchov provednou stavebníkem Anděl Studio s.r.o. IČ 62414917, stanovena na částku 300.000,- Kč bez DPH, celkem tedy 360.000,- Kč     

2.         neschválit prominutí platby bezdůvodného obohacení ve výši 220.790,- Kč vzniklého za období od 07.07.2011 do 20.12.2011 v důsledku užívání nebytového prostoru ev.č. 902 v nemovitosti č.p. 1188 Zborovská  č.o. 8, Praha 5 – k.ú. Smíchov stavebníkem Anděl Studio s.r.o. IČ 62414917 k provádění stavebních úprav nebytového prostoru   

3.         souhlasit s uzavřením Nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru ev.č. 902 v nemovitosti č.p. 1188 Zborovská  č.o. 8, Praha 5 – k.ú. Smíchov v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí nájemní č. 10/0/OBS/NP/11 ze dne 06.06.2011   

 Hlasování: 6/0/0

 

Městská část Praha 5

4. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 13.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 4/9/2012

9. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 Žádost o schválení dohody o uznání a úhradě dluhu společnosti MT – MIRAKLE, s.r.o., IČ: 247 71 724.

 Komise obchodních aktivit městské části Praha 5      

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu formou notářského zápisu mezi MČ Praha 5 (věřitel) a společností MT – MIRAKLE, s.r.o., IČ: 247 71 724 (dlužník) na částku 25 127,- Kč (nájemné a služby) + aktuální příslušenství (úrok z prodlení k 20.2.2012 987,- Kč, smluvní pokuta k 20.2.2012 1 155,- Kč)   

 Hlasování: 4/0/0

 

Městská část Praha 5

4. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 13.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 4/10/2012

10. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 Žádost S. Kozákové, IČ 13801457 a J. Přibylové, IČ 88228908, nájemců NP umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807,  o změnu NS ze dne 20.11.1996, ve znění Dodatku č. 1.-6., a to v označení nájemce

 Komise obchodních aktivit městské části Praha 5         

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit uzavření Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 20.11.1996, ve znění Dodatků č. 1.- 6., uzavřené se Stanislavou Kozákovou, IČ 13801457 a Jindřiškou Přibylovou, IČ 88228908, na pronájem NP umístěných v budově B polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, o celkové výměře 16,4 m2, za účelem provozování prodeje novin a časopisů, kterým se zužuje označení nájemce pouze na Jindřišku Přibylovou, IČ 88228908 a mění se znění Odst. 1. čl. III. NS – Výše a splatnost nájemného, a to z důvodu, že J. Přibylová není plátce DPH   

 Hlasování: 6/0/0

 

Městská část Praha 5

4. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 13.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 4/11/2012

11. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností Okrouhlík, spol. s r.o., IČ 49612565 a Davidem Šestákem, IČ 74720147, na podnájem NP umístěných v budově č.p 2765, Na Hřebenkách 3, Praha 5

 Komise obchodních aktivit městské části Praha 5         

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit uzavření podnájemní smlouvy mezi společností Okrouhlík, spol. s r.o., IČ 496125, nájemcem objektu č.p. 2765 Na Hřebenkách 3, Praha 5 a Davidem Šestákem, IČ 74720147, na podnájem NP o celkové výměře 64,53 m2, umístěných v budově č.p. 2765 Na Hřebenkách 3, Praha 5, za účelem provozování zdravotní rehabilitace a cvičení, poradenství v oblasti zdravého životního stylu a masáží, s účinností od 1.3.2012   

 Hlasování: 6/0/0

 Městská část Praha 5

4. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 13.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 4/12/2012

12. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 Žádost společnosti Neuron online, s.r.o. o souhlas s umístěním a provozováním vnitřního komunikačního vedení metropolitní sítě Neuron v nemovitosti č.p. 299, Pod Kavalírkou 6, Praha 5 a v objektu poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5

 Komise obchodních aktivit městské části Praha 5         

I.          Doporučuje RMČ   

1.         neschválit žádost společnosti Neuron online, s.r.o., IČ 27595170, na umístění a provozování vnitřního komunikačního vedení metropolitní sítě Neuron v nemovitosti č.p. 299, Pod Kavalírkou 6, k.ú. Košíře, Praha 5 za měsíční nájemné 100,- Kč    

2.         neschválit žádost společnosti Neuron online, s.r.o., IČ 27595170, na umístění a provozování vnitřního komunikačního vedení metropolitní sítě Neuron v objektu poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 za měsíční nájemné 100,- Kč    

 Hlasování: 6/0/0

 

Městská část Praha 5

4. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 13.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 4/13/2012

13. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 Záměr pronájmu NP č. A201 a A 205 o celkové výměře 36,2 m2, umístěných v budově A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, pro společnost Diabetes s.r.o., zastoupenou MUDr. Marcelou Szabó, IČ 24751154

 Komise obchodních aktivit městské části Praha 5         

I.          Doporučuje   

1.         schválit záměr pronájmu NP č. A201 (ordinace – 23,9 m2) a A205 (čekárna – 12,3 m2) o celkové výměře 36,2 m2, umístěných v budově A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, za nájemné ve výši 2.100,- Kč/m2/rok za pronájem ordinací a 1.100,- Kč/m2/rok za pronájem společných prostor pro zdravotnické využití, pro společnost Diabetes s.r.o., zastoupenou MUDr. Marcelou Szabó, IČ 24751154, za účelem provozování diabetologické ambulance na základě změny právní formy původního nájemce   

 Hlasování: 5/0/1

 Příloha: – prezenční listina

 Začátek zasedání:

16:00 hod.

Konec zasedání:

17:20 hod.

 

Ověřil:

Karel Novotný ………………………….

předseda Komise obchodních aktivit

 Zapsala:                                                       

Lenka Holubová, odbor smluvních vztahů                                

tajemnice KOA, l. 840                                                   

V Praze dne: 14.3.2012 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě