4.5.2010 (3)

07/06/2010
Z á p i s
ze III. schůzky Výboru pro Životní Prostředí (VŽP) konané dne 4. 5. 2010
————————————————————————————————————————————————
Přítomni:
p. Ing. Bohumil Dvořák, p. Mgr. Jan Hlaváček, p. Ing. Petr Horák, p. Aleš Kohout, p. RNDr. Jan Martinec, CSc., pí Jitka Matoušková, pí Ing. Angela Morávková, p. Ing. arch. Tomáš Reml
p. Ing. Miroslav Kučera, pí Věra Křikavová – ODŽ (bez hlasovacího práva)
Omluveni:
p. Ing. Herbert Heissler
Hosté:
p. Mgr. L. Budín, p. Mgr. J. Smetana
————————————————————————————————————————————————
Schválení zápisu z II. schůzky VŽP konané dne 8. 3. 2010
Hlasování: (přítomno 5 členů) pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
Schválení programu III. schůzky VŽP
Hlasování: (přítomno 7 členů) pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1
Program:
I. Změny ÚPn Z/06 – SEA
II. „BD Tetínská“ na pozemcích č. parc. 442/21,22,25 k. ú. Radlice – architektonická studie
III. „Viladomy Lučištníků“ na pozemcích č. parc. 434/1,4,5 k. ú. Radlice – DÚR
————————————————————————————————————————————————
K bodu programu č. I
—————————-
Změny ÚPn Z/06 – SEA
Návrh usnesení:
Výbor bere na vědomí.
K bodu programu č. II
—————————–
„BD Tetínská“ na pozemcích č. parc. 442/21,22,25 k. ú. Radlice – architektonická studie
Návrh usnesení:
Výbor požaduje zachování stávající cesty podél pole a rovněž zachování zeleně.
Doplnění studie bude projednáno na následující schůzce VŽP.
K bodu programu č. III
——————————
„Viladomy Lučištníků“ na pozemcích č. parc. 434/1,4,5 k. ú. Radlice – DÚR
Návrh usnesení:
Výbor souhlasí s umístěním výjimečně přípustné stavby „Viladomy Lučištníků“ na pozemcích č. parc. 434/1,4,5 k. ú. Radlice podle předložené dokumentace pro územní rozhodnutí dat. 03/2010.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1
Různé:
ODŽ předloží na následující schůzce VŽP zprávu o nepovoleném kácení Na Žvahově.
Rovněž bude na příští schůzce projednána (doplnění informace) dokumentace novostavby domu sociálních služeb na Cihlářce, bývalého zdravotnického zařízení SANOPZ.
V Praze dne 4. 5. 2010
Zapsala: Věra Křikavová – 257 000 264
Zápis schválila: Ing. Angela Morávková

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě