31.1.2012 (31)

09/03/2012

31.VŽP  30.1.2012 – neusnášeníschopný

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Richard Kopáček, RNDr. Jan Martinec, CSc., Vojtěch Zapletal

Omluveni: Marek Kukrle, Jaroslav Nedvěd Ing. Bohumil Dvořák, Jiří Vejmelka Jaroslav Knap

Hosté: Ing. Jan Hlaváček, Dr. Petr. Lachnit

OŽP: Ing. Miroslav Kučera, ORO: Ing.Arch. Elena Lacinová, OSP: Ing. Vendula Kellerová, KMČ: pí Kladivová

 

1/ kontrola a schválení zápisu 30. VŽP

Zápisy VŽP jsou na www.praha5.cz>

2/ schválení programu 31. VŽP

3/ Informace z úřadu

OSP (ing. Kellerová) seznámila s náplní práce a s investičními akcemi OSP (hřiště, parky, sportoviště, podzemní kontejnery na odpad a další), dále s podněty občanů, vysvětlila pozici MČ k vyhlášce o solení.

ORO (arch. Lacinová) –  informovala o probíhajících studiích ORO (Centrální Smíchov, Park Barrandov, Smíchov jih, Smíchovská náplavka). ORO s OVV  zajištuje prezentace studentských studii.

 

3/ Diskuse návrhu rozpočtu 2012 z hlediska ŽP

VŽP diskutoval

Předseda VŽP  informoval o diskusi  vybraných částí  rozpočtu 2012 (zejména kapitola 4.2.) na Finančním výboru 25.1. (příloha)

 

4/ Osvětové akce s garancí VŽP

Předseda informoval o přípravě schválené akce VŽP „Diskusi k ochraně přírodních parků a zeleně  na Praze 5“   dne 16.2. 2012 od 16:00 v sále ZMČ.

5/ Různé

Zapsala Křikavová

Ověřil: Velek

Příloha

Připomínky Předsedy VŽP k návrhu rozpočtu na rok 2012  (na jednání FV 25.1.2012)

4.1 Městská zeleň a ochrana životního prostředí kapitola 02  (podkapitola 0242 Odbor majetku a investic) – 92.785 tis. Kč, v tom 67.705 tis. Kč neinvestiční výdaje, 24.680 tis. Kč investice a 400 tis. Kč granty.

 

Předseda VŽP Ondřej Velek požádal, aby kapitola byla logicky rozčleněna na „mandatorní“ výdaje na údržbu veřejných městských parků, čištění ulic, odstraňování černých skládek zarizované zakázkami na firmy, a odděleně na výdaje na ochranu přírodních parků, omezování rizikových faktorů prostředí a granty pro NNO. Konstatoval, že návrh kapitoly nebyl příslušnými odbory (investiční odbor, odbor územního rozvoje, odbor ŽP, odbor veřejných prostranství) předem předložen ke konzultacím ve výboru ŽP.

xx. VŽP (datum) doporučil usnesením investovat do výkupu pozemků pro park Kavalírka a do lepší pěší a cyklistické infrastruktury na Praze 5 (náplavka s přívozem na Císařskou louku). Studie a návrhy investic do tzv. cyklopromenády na náplavce nebyly konzultovány v komisi dopravy a výboru životního prostředí, a bez projednání s KOD i VŽP zmizely z návrhu zásobníku již předjednané investiční akce (chodník Barrandov-Slivenec).

xx. VŽP (datum) doporučil do investičních akcí na rok 2012 zahrnout výkupy pozemků na parky (park Kavalírka, případně VKP Spiritka), zřízení chodníku a cyklotrasy Barrandov –Slivenec (se spoluúčastí MČ Praha Slivenec a HMP).

xx. VŽP (datum) žádal v roce 2012 financovat studie úspor energií budov radnice a kvality zahrádkových  osad na Praze 5 (v objemu cca 200 tis Kč).  VŽP navrhl na studie využít roky nečerpaný tzv. Ekologický fond (se zbytkem cca 200 tis Kč, který nově spravuje odbor veřejných prostranství).

xx. VŽP (datum) požadoval zachovat a nesnižovat částku na ekologické granty na rok 2012.

Ing. Velek doporučil ušetřit 3,5 mil Kč na investicích na vybudování podzemních kontejnerů s vysokými provozními náklady na Újezdě (v pohledově a kulturně nevýznamné lokalitě, která  je využívaná jako parkoviště) a ušetřené finance věnovat v roce 2012 na podporu  separovaného sběru odpadu (přípravu dalších sběrných míst), programů podpory komunitního kompostování apod..

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě