30.11.2010 (1)

23/12/2010

Zápis ze schůze Výboru pro životní prostředí (VŽP) 30.11. 2010

Začátek jednání 16:00, konec jednání 18:00

 

Přítomni: Ing Ondřej Velek (předseda), Jaroslav Knap (místopředseda) , Ing. Richard Kopáček, Marek Kukrle, RNDr. Jan Martinec, CSc., Jaroslav Nedvěd, Ing. Jiří Vejmelka, Vojtěch Zapletal (omluven Ing. Bohumil Dvořák – místopředseda)

 

Hosté: Mgr. Radka Havlinová, Ing. Herbert Hessler, Mgr. Jan Hlaváček, Mgr. Viktor Najmon , vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Ing. M. Kučera,

 

Tajemnice výboru Věra Křikavová (257 000 264, vera.krikavova@praha5.cz)

 

Schválen program schůze:

  1. Představení členů výboru ŽP
  2. Diskuse organizace práce výboru ŽP
  3. Diskuse vymezení témat výboru ŽP
  4. Různé

 

Ad 1: Představení členů výboru

Přítomní členové a hosté vysvětlili svůj zájem o práci a své dovednosti využitelné pro VŽP.

 

Ad2: Organizace práce výboru ŽP

 

Proběhla diskuse o termínech a frekvenci schůzí výboru a případných edukačních akcích pod patronací výboru. Majorita členů výboru prozatím souhlasila se schůzemi v pondělí od 16:00 jednou měsíčně. Výbor posoudí podle objemu práce pořádání schůzí resp. akcí čtrnáctidenně. Plán schůzí a akcí VŽP pro 1.pololetí 2011 bude projednán na další schůzi.

 

Předseda byl požádán vyjednat na KMČ nekolizní harmonogram schůzí s dalšími poradními orgány, minimálně těmi, které mají věcný vztah s VŽP (např. Komise dopravy, Komise pro ÚR apod.) a případně s jejich předsedy dojednat formy odborné komunikace a spolupráce (sdílení dokumentů na Intranetu, společná jednání, společná garance edukačních akcí apod.).

 

Předseda a tajemnice zajistí zaslání pozvánky na jednání VŽP podle možností cca 5 dní předem a zveřejnění dokumentů k jednání cca 3 dny před jednáním na Intranetu ÚMČ, dále zveřejnění zápisů na internetu a rozesláni cca 3 dny po jednání VŽP (dosud neupravuje jednací řád ZMČ).

 

Předseda požádá KMČ o zajištění včasného zasílání pozvánek na jednání jiných výborů a komisí a kontrolu dostupnosti podkladů pro jednání poradních orgánů na Intranetu

 

Předseda VŽP požádá KMČ o zajištění semináře o Geografickém informačním systému MYSIS pro zastupitele resp. dotčené úředníky a odbornou veřejnost.

 

Předseda VŽP požádá přes KMČ o včasné zveřejnění materiálů na intranetu UMČ které se budou vztahovat k případům projednávaným VŽP, připravovaných pracovníky ÚMČ (např. Kanceláří architekta, OŽP, OMZ apod.)

 

Ad 3 – Diskuse k vymezení témat  v kompetenci výboru ŽP

 

Přítomní diskutovali klíčová témata pro koncepční práci VŽP, typy urgentních úkolů (stanovisko pro ZMČ, stížnosti, formulaci zadání a kritérií posuzování grantů, studií, zakázek a pod. Proběhla diskuse nad vymezením dělby práce a spolupráce VŽP s dalšími poradními orgány.

 

Předseda VŽP uvedl některé důvody pro schválení přípravy dosud chybějících koncepčních dokumentů (strategii, generelů) a jejich možnou konkretizaci do podrobnějších akčních plánů, projektů a zakázek. Rámcově byly v diskusi zmíněny např. „Plán udržitelného rozvoje obce“ (se vztahem k §89 g)zákona 131/2000 Sb., např. podle metodiky a indikátorů tzv. Agendy 21  www.ma21.cz ), Generel cyklistické a pěší dopravy na Praze 5, Generel ochrany a rozvoje veřejných prostor pro vnitroměstskou rekreaci, zavedeni pravidel a kriterii pro environmentální chování a nakupování úřadů a škol, podpora odbytu  lokálních biopotravin, apod. Diskuse bude pokračovat na dalších schůzích.

 

Byl diskutován způsob projednání aktuálních podnětů občanů a stížností se vztahem k ŽP –  některé konkrétní případy budou připraveny pro další schůzi.  Přítomní byli požádáni poslat do 2.12. tajemnici a předsedovi VŽP konkrétní podněty a problémy s návrhem intervence.

 

Ad 4 – Různé

 

ZMČ je plánováno na čtvrtek 16.12. a předseda VŽP by měl po projednání ve VŽP podat informaci o plánované práci VŽP.

 

Další schůzí VŽP bude v  pondělí 6.12. mimořádně až od 17:00 (pro časovou kolizi s jednáním jiných orgánů v 16 hod.) zasedací místnost č. 330, 3. poschodí, ÚMČ, Nám. 14 října 4. s předběžným programem:

1/ Organizační  záležitosti

Plán schůzí (akcí) VŽP na 1. pololetí 2011

Zlepšení informací z VŽP na internetu www.praha5.cz

Dostupnost dokumentů na Intranetu

Příprava zadání pro granty v odborné gesci VŽP

2/ Zpráva VŽP o činnosti  pro ZMČ 16.12.

Příprava koncepčních návrhů do Programového prohlášení RMČ

3/ Projednání aktuálních případů (např.

Stížnost na hluk  ze sportovní haly SSK Future na Barrandově

Podnět majitelů sousedního domu na zlepšení projektu nového domu v Prokopském údolí

Informace o černé stavbě (oplocení louky) v  PP Košíře -Motol

..apod).

4/ Různé

 

Zapsala Věra Křikavová dne  1.12.2010

Verifikoval Ing. Ondřej Velek

 

Příloha:  kontakty na členy VŽP  – presenční listina

Prezenční listina Výboru životního prostředí  ZMČ Praha 5

začátek jednání  dne       .     .  2011……..konec jednání :

 

Tajemnice výboru  Věra Křikavová  (257 000 264, vera.krikavova@praha5.cz)

jméno

podpis

telefon

e-mail

Ing. Ondřej Velek

(místnost 434)

257000272, 604334424

ondrej.velek@praha5.cz

Ing. Bohumil Dvořák

731628108,2

bohumil.dvorak@praha5.cz

Jaroslav Knap

602129429

jaroslav.knap@praha5.cz

Ing. Richard Kopáček

774369394

richard.kopacek@praha5.cz

Ing. Jiří Vejmelka

724504848

jiri.vejmelka@praha5.cz

Marek Kukrle

602143447

marek.kukrle@praha5.cz

Jaroslav Nedvěd

731620962

jaroslav.nedved@praha5.cz

RNDr. Jan Martinec, CSc.

776629209

jan.martinec@praha5.cz

Vojtěch Zapletal

607874653

vojtech.zapletal@praha5.cz

hosté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě