3. etapa výstavby Městského kamerového systému v Praze 5

22/06/2000

30.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty
3. etapa výstavby Městského kamerového systému v Praze 5

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

I. s o u h l a s í
s vybudováním dvou kamerových stanovišť v rámci 3. etapy
výstavby MKS v Praze 5 v rámci koncepce rozvoje MKS hl. m.
Prahy :
– nám. Kinských
– Arbesovo náměstí

II. s c h v a l u j e
příspěvek Městské části Praha 5 na 3. etapu výstavby MKS v
Praze 5 ve výši 700 000,- Kč na vybudování dvou kamerových
stanovišť v rámci koncepce rozvoje MKS hl.m . Prahy, který
bude čerpán z příjmů za hrací automaty

III. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty
cestou odboru krizového řízení MHMP zajistit realizaci 3. etapy
výstavby MKS v Praze 5
Termín: 31/12/2000

Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě