27.8.2009 (7)

21/09/2009
Zápis č. 7. zasedání Sociálního výboru konaného dne 27. 8. 2009.
Přítomni: Ing. V. Váchová, PhDr. M. Kudrys, J. Matoušková, R. Peterková, Mgr. H. Šupová, E. Kalhousová, Mgr. J. Koričová
Omluveni: Mgr. L. Vávrová, PhD., B. Altner, Mgr. A. Grušová
Host: Mgr. L. Budín
Program:     1)   Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Schválení programu
3) Tísňová péče AREÍON
4) Různé:
Plán udržitelného rozvoje sociálních služeb MČ Praha 5, Rozpracovaný akční plán pro rok 2009 a výhled pro roky 2010 – 2012
Žádost o finanční  příspěvek o.s. Lata
Žádost KMC Barrandov o finanční příspěvek na dokončení rekonstrukce objektu
Žádost o.s. Naděje 2000 o finanční příspěvek
informace
Hlasování: pro / proti / zdržel se
Jednání zahájila Ing. V. Váchová
ad 1)
Schválení zápisu z 6. zasedání výboru
V. Váchová uvedla, že případné připomínky k zápisu z jednání sociálního výboru se musí týkat tématiky, která byla na jednání výboru projednávána.
Hlasování: 4/0/2
ad 2)
Schválení programu.
Hlasování: 6/0/0
ad 3)
V. Váchová informovala členy výboru, o tom, že v současné době na Sociálním odboru evidují 3 žádosti o připojení Tísňové péče. Zaměstnanci odboru provedli u žadatelů místní sociální šetření a připojení Tísňové péče doporučili.
Diskuze:
E.Kalhousová doporučila, aby se uskutečnila schůzka obvodních lékařů, zástupců o.s. Život 90 a členů sociálního výboru k uvedené problematice
Hlasování:
6/0/0/
Ad 4)
Mgr. L. Vávrová, PhD., předložila členům výboru koncepční materiál: Plán udržitelného rozvoje sociálních služeb MČ Praha 5, Rozpracovaný akční plán pro rok 2009 a výhled pro roky 2010 – 2012, který je výstupem z jednání ke Komunitnímu plánování MČ Praha 5
Členové výboru vzali předložený materiál na vědomí.
–    Žádost o.s. Lata – Program pro ohroženou mládež o finanční příspěvek.
O. s. požádalo MČ Praha 5 o příspěvek na další projektové aktivity – projekt „Ve dvou se to lépe táhne“.
Diskuze:
V. Váchová uvedla, že o. s. Lata obdrželo v roce 2009 v rámci grantů příspěvek ve výši Kč 90 000,- (původní požadavek o.s. byl na Kč 98 000,-)
Mgr. J. Koričová – o.s. v letošním roce nepožádalo o spolupráci Sociální odbor, takže není zřejmé, kolik klientů z MČ Praha 5 je do činnosti o.s. zapojeno (O.s. uvádí, že v roce 2009 je do jednotlivých aktivit zapojeno 5 klientů z MČ Praha 5)
E. Kalousová doporučila, aby o.s. byl další příspěvek ve výši Kč 47 500,- poskytnut.
J. Matoušková podpořila stanovisko E. Kalousové
Hlasování:
2/4/0
–   Žádost KMČ Barrandov o finanční příspěvek na dokončení rekonstrukce objektu ve výši
Kč 45 000,-.
Diskuze:
J. Matoušková – doporučila poskytnout příspěvek v požadované výši
E. Kalhousová – tento požadavek doporučila akceptovat
V. Váchová uvedla, že majitelem objektu je Magistrátu hl. m. Praha a podle platných
rozpočtových pravidel nelze z rozpočtu jednoho subjektu přispívat na opravy subjektu
jiného.
Hlasování:
2 (pro poskytnutí příspěvku)/4/0
– Žádost o.s. Naděje 2000 o finanční příspěvek na pobyt klientky M.F.
V. Váchová uvedla, že uvedená klientka má trvalé bydliště ve Slivenci, o.s. musí o
příspěvek požádat zástupce samosprávy ve Slivenci.
Hlasování:
6/0/0
Různé:
1)R.Peterková požádala o to, aby na jednání sociálního výboru byla přizvána Mgr.
Sedlačíková, která by členy výboru informovala o činnosti právní poradny.
2) V. Váchová informovala o průběhu „Průzkumu dopadů regulovaného nájemného na
sociálně znevýhodněné občany trvale žijící na území MČ Praha 5.
Členové výboru vzali tyto informace na vědomí.
Příští řádné zasedání je 17. 9. 2009 v 16.00 hod. v zasedací místnost RMČ.
Zapsala: Mgr. J. Koričová                    Ověřila: Ing. V. Váchová              Dne: 11.9.2009

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě