26.9.2011 (23)

21/10/2011

Zápis z 23. schůze VŽPdne 26.9.2011

od 16 do 18.30 hod

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Jiří Vejmelka, Ing. Bohumil Dvořák, Marek Kukrle, Jaroslav Nedvěd, RNDr. Jan Martinec, CSc., Jaroslav Knap, Vojtěch Zapletal, Ing. Richard Kopáček

 

OŽP Ing. Kučera

Připomínky a schválení zápisu 21. VŽP  (8/0/0)

Schválení zápisu z mimořádné 22. VŽP   (8/ 0/0)

Schválení programu 23. VŽP (9/0/0)

 

1/ Kontrola úkolů  minulých VŽP

VŽP nebyly poskytnuty OSÚ ÚMČ Praha 5 požadované dokumenty k níže uvedeným projektům:

Povolení billboardu na ulici Plzeňská územní souhlas – OSÚ ob. 36-57960/201-še 14.10.2010, Závazné stanovisko OKP MHMP č.j. S-MHMP 634702/2010 z 24.9.2010, Souhlas se změnou – OSÚ ob. 36-11982/2011-še z 23.1.2011 a Závazné stanovisko OKP MHMP č.j. S-MHMP 930656/2010 z 23.11.2010, Souhlas s prodloužením doby trvání z 11.2.2011.

 

VŽP žádá dle §51 odst. 3 c) zák.131/2000 Sb. o Praze tajemníka ÚMČ MČ Praha 5, aby předal dokumenty požadované  z OSÚ tajemnici VŽP

(Pro     9            proti            0            zdržel se         0)

 

2/ Ex-post hodnocené případy s vlivem na ŽP

 

Případ 31- BD  U Okrouhlíku. Starosta (a v kopii i předseda VŽP) obdržel žádost občanů požadující připomínkování MČ k územnímu rozhodnutí k projektu BD U Okrouhlíku.

 

VŽP  žádá  OSÚ o stanovisko k umístění stavby BD U Okrouhlíku v jakém fázi je územní řízení. Tajemnice a předseda zjistí k BD U Okrouhlíku informace z  KAR.

(Pro     8            proti            0            zdržel se         0)

 

VŽP diskutoval proces revitalizace osady Buďánka. Předseda VŽP informoval o neformální diskusi s občany o alternativách revitalizace (návrh informace pro zpravodaj Pětka 10/2011 v příloze zápisu).

 

3/ Ex-ante hodnocené projekty  s vlivem na ŽP

 

VŽP diskutoval investiční akce „cyklo-promenáda na náplavce“ (1. etapa za 5 mil. Kč) a „chodník Slivenec-Barrandov“ (3,7 mil Kč) plánované do rozpočtu na  rok 2012. Dokumentace cyklo-promenády je uložen ve skladu dokumentů VŽP.

VŽP žádá Investiční odbor ÚMČ o podrobnější informaci o akcích Cyklo-promenáda-1.etapa a chodník Barrandov Slivenec.

 

Proběhla diskuse o včasném poskytování informací k ex-ante projektům (např. ke změnám územního plánu, atd.)  z KAR a KUP

VŽP žádá KAR o včasné předkládání materiálů KAR k projednání ve VŽP resp. zasílání informací o programech komisí územního rozvoje a dopravy členům VŽP.

(Pro   8  proti            1 zdržel se  0)

 

4/  Různé

Předseda informoval o diskusi k cyklodopravě (19.9.2011) a o diskusi s neziskovými organizacemi o grantech (22.9.2011). VŽP projedná návrhy témat i pravidel ekograntů 2012 na další schůzi VŽP dne 24.10.2011.

 

VŽP podporuje iniciativu občanů o odkup pozemků pod parkem Kavalírka Městkou částí Praha 5.

(Pro    6    proti  1     zdržel se       0)

 

Předseda předložil návrh Zprávy  o činnosti  VŽP v roce 2011, která bude předložena na ZMČ 11.10.2011. VŽP bere zprávu o činnosti  VŽP v roce 2011na vědomí. (Pro 7  proti  0  zdržel se 0)

 

VŽP žádá předsedu, aby předložil k diskusi VŽP návrh pro rozpočet 2012financování přípravy „Plánu rozvoje životního prostředí Prahy 5“.

(Pro 5   proti 0            zdržel se 0)

 

Diskuse k přípravě semináře o Prokopském a Dalejském údolí odložena na další jednání VŽP.

 

Diskuse ke zlepšení  „extranetu“  pro zpřístupnění dokumentů ze skladu VŽP, KUP, KoD odložena na další jednání VŽP.

 

Zapsala:  Křikavová

Verifikoval: Velek

 

Příloha:

 

Zpráva VŽP o činnosti do 9/2011

 

Informace do zpravodaje Pětka 9/2011 o neformální diskusi s občany k revitalizaci Buďánka


ZMČ P5 – 11.10. 2011

3. informace z Výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 5

(1. info  z 16.12.2010, , 2. z 24.2.2011, plán akcí VŽP schválen ZMČ  24.3.2011)

 

Výbor pro životní prostředí (VŽP) pracuje od listopadu 2010 ve složení Ing. Ondřej Velek (předseda), Jaroslav Knap (místopředseda), Ing. Bohumil Dvořák (místopředseda), Ing. Richard Kopáček, Marek Kukrle, RNDr. Jan Martinec, CSc., Ing. Jiří Vejmelka, Vojtěch Zapletal, Jaroslav Nedvěd. Tajemnicí VŽP je Věra Křikavová (257 000 264, vera.krikavova@praha5.cz) z odboru životního prostředí ÚMČ.

Schůze VŽP jsou vždy od 16:00 v zasedací místnosti č. 330, Nám 14. října 4) – neúčast členů VŽP na jednáních je v tabulce:

 

30.11.2010

6.12.

20.12.

10.1.2011

24.1.

7.2.

21.2

7.3.

21.3.

4.4.

18.4.

2.5.

16.5.

30.5.

6.6.. (M)

13.6.

27.6.

11.7.

25.7.

8.8.

22.8.

7.9.  (M)

26.9.

neúčast

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

Dvořák

x

 

 

X

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

X

 

10

Knap

 

 

 

X

 

X

 

 

 

x

x

 

 

x

 

 

 

x

 

X

 

 

 

7

Kopáček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3

Kukrle

 

 

 

x

 

 

X

 

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

8

Martinec

 

 

x

 

 

 

X

x

 

x

x

 

x

x

 

x

X

 

 

 

 

 

 

9

Nedvěd

 

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

X

 

 

12

Vejmelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

4

Velek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Zapletal

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

2

Hosté VŽP: Vávrová, Havlínová, Heissler, Hlaváček, Najmon, Marinov, Vitha, přizvaní projektanti, občané…

 

VŽP zpřístupňuje pro všechny zastupitele podklady pro svá jednání na ve SKLADU dokumentů \\P5mssrv01\vybor_zp. VŽP požádal opakovaně KMČ o převedení skladu do režimu „extranetu“, který by umožnil přístup k dokumentům z INTERNETU, dále o koordinovaný KALENDÁŘ jednání výborů a komisí, a včasné zasílání jejich pozvánek a zpřístupnění materiálů výborů a komisí v „extranetu“.

 

VŽP zveřejňuje zápisy, seznam případů a případně pozici VŽP k vybraným případům (např. VKP Spiritka) na  https://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-komise-pracovni-skupiny/24664-vybor-pro-zivotni-prostredi

 

VŽP shromáždil od zastupitelů a občanů cca 31 podnětů se vztahem k ŽP, do „zásobníku případů“, který je průběžně aktualizován a zveřejněn.

 

VŽP zorganizoval podle schváleného plánu semináře ke Dni Země 20.4.2011 „Strategické plánování obcí – Agenda 21“, ke Dni ŽP OSN 2.6.2011 seminář „Šetrné budovy“ – presentace  jsou zveřejněny na https://www.praha5.cz/cs/sekce/seminare/. Dále předseda VŽP organizoval 8.8. neformální diskusi k revitalizaci kolonie Buďánka, a  19.9.  neformální diskusi k cyklodopravě (v rámci Evropského týdne mobility).

 

VŽP posoudil ex-ante u cca 10 projektů dokumentaci územního řízení (DUR) a vydiskutoval kritéria posuzování DUR z environmentálního hlediska (příloha zápisu č.7).

 

VŽP připravil a předložil RMČ a ZMČ inovovaný návrh témat eko-grantů „Místo pro život“ na rok 2011. Celkem bylo podáno ve 2 kolech 16+8 žádostí a k financování bylo vybráno 4+6 projektů.

VŽP navrhl povinnost zveřejňovat závěrečné zprávy grantů a navrhuje zlepšení kritérií posuzování grantů (nevylučování žádostí pro formální nedostatky).

 

VŽP navrhl Mediální komisi pro radniční zpravodaj PĚTKA, www.ipetka.cz) stálou rubriku, a pro www.TVP5.cz reportáže o případech ŽP, ankety, i informace o akcích, projektech organizací působících na P5.

 

VŽP diskutoval koncepční dokumenty: Statut VŽP pro web (příloha zápisu, Otázky/kritéria hodnocení DUR z environmentálního hlediska, návrh akčních plánů k „Programu (udržitelného) rozvoje MČ Prahy 5“ (přílohy zápisů 10 a 11) a vybraných indikátorů obce. V současnosti VŽP diskutuje financování investičních akcí a grantů s efektem pro ŽP do rozpočtu MČ na rok 2012.

 

Za VŽP  10.10.2011

 

Ondřej Velek – předseda

Jaroslav Knap – místopředseda

Bohumil Dvořák – místopředseda


Informace do zpravodaje Pětka 9/2011 o neformální diskusi s občany k revitalizaci Buďánka

Alternativy pro obnovu kolonie Buďánka?

Nové zastupitelstvo zdědilo nevyřešeny problém obnovy památkově chráněné lokality kolonie Buďánka. V roce 2008 se zdálo, že alternativním projektem by mohla byt rekonstrukce jen několika dolních budov na „komunitní centrum“ a bydleni, a přeměna zbytku parcel na veřejný park, který u rušné Plzeňské ulice chybí. Letos 2011 po aféře s megabillboardem v památkové zóně Buďánka, uspořádali zastupitele z výboru pro životni prostředí neformální diskuzi s občany pro hledání dalších alternativ revitalizace lokality. Občané požadovali urychlenou revitalizaci podle slibů developera nebo odstoupeni radnice od smlouvy a vytvořeni podmínek pro revitalizaci lokality alternativním komunitním projektem malých investorů. Základní myšlenky alternativního projektu představila Anežka Hradilková, poslední současna obyvatelka kolonie Buďánka a Ing. Arch. Ladislav Lábus z fakulty architektury ČVUT, konzultant občanského sdruženi www.zachranmebudanka.cz. Navrhli lokalitu revitalizovat pomoci investorů komunitního bydleni (cohousingu), které umožňuje na základě společné smlouvy individuální rekonstrukce v souladu s památkovou regulací a zároveň vytváří skupinu motivovaných investorů, kteří, od plánování přes výstavbu až po bydlení, respektuji pravidla fungování „své nové kolonie Buďánka“. Není pochyb, že takoví komunitní investoři by oživili sousedsky život Buďánky, jako to předvedli občané okolí parku Kavalírky i Buďánky na slavnosti „Zažit město jinak“. Poradní komise pro územní rozvoj Prahy 5 plánuje uspořádat v blízké době k tématu obnovy Buďánek jednání.

Revitalizace kolonie Buďánka by se mohla stát symbolem moderního chování nového vedení radnice a příkladem hledání odpovědných investorů pro rekonstrukce dalších památek Prahy 5. (Ing. Ondřej Velek)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě