25.7.2011 (19)

10/08/2011

Zápis 19. schůze VŽP dne 25.7.2011

(od 16 hod do 18 hod)

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal, Ing. Richard Kopáček, Jaroslav Knap, Ing. Bohumil Dvořák, Jaroslav Nedvěd

Omluveni: RNDr. Jan Martinec, Ing. Vejmelka

 

OŽP: Ing. Miroslav Kučera

Hosté: Mgr. Jan Hlaváček, Mgr. Radka Havlínová, Ing. Jiří Vita, PhDr. Lucie Vávrová, Karel Nejdl, Mgr. Petr Šimek, pí Hromadová, pí Prejzková

 

Schválení zápisu 18. VŽP 11.7.2011 (6/0/0)

(oprava bodu „hodnoceni DUR“ – KAR k novostavbě domů Zvíkovská/Libínská nepředložil DUR ale jen dílčí dokumentaci pro neformální konzultaci)

Schválení programu 19. VŽP (6/0/0)

Případ 10 – stavba na lesním pozemku Šalamounka stažen na návrh  V. Zapletala z programu – zašle své stanovisko k podnětu občanů na podjatosti vedoucí OSÚ.

 

1/ Ex-ante hodnocené projekty

Proběhla podrobnější presentace přípravy projektu novostavby domů Zdíkovská/Libínská.

Zástupci investora představili projekt a diskutovali vlivy na prostředí včetně návrhu na zklidnění dopravy u stavby Libínská retardéry. Zástupci občanského sdružení na Ochranu VKP Spiritka představili dohodu sdružení s investorem, která by mohla vést k nápravě současného nevhodného odvodu podzemních vod.

2/ Kontrola úkolů  minulých VŽP

trvá úkol získat materiály z OSÚ a KAR  k případu 29 – stavba administrativní budovy  v přístavu Lihovaru.

3/ Ex-post hodnocené případy https://www.praha5.cz/cs/sekce/pripady-resene-vzp/

Případ 5 – revitalizace osady Buďánka. Byla podána informace o instalaci a odstranění billboardu firmy MC na pronajaté ploše firmě GEOSAN při  ulici Plzeňská.

 

Byla podána informace, že k Případu  9 (stavba na lesním pozemku Košíře u stanice Praha-Stodůlky)  a  Případu 10  (stavba  na lesním pozemku Šalamounka) je připravována reportáž do srpnového zpravodaje Pětka pro vás.

4/  Rámcový plán akcí VŽP na 2. pololetí  2011

Vedle akcí podpory  Evropského týdne mobility  předseda VŽP navrh zařadit  temata Aktualizace cyklogenerelu a Příprava zadání  procesu Agendy 21, Seminář k ochraně Prokopského a Dalejského údolí a Vyhodnocení přínosů ekologických grantů.

Po diskusi VŽP schválil akce:

  • Seminář k ochraně Prokopského a Dalejského údolí
  • Vyhodnocení přínosů ekologických grantů

(5/0/0)

 

5/ Různé

Další jednání VŽP   – schváleno na 8.8. a 22.8.2011 s tím , že tajemnice VŽP  zjistí předem usnášeníschopnost a  včas informuje členy VŽP.  (5/0/0)

 

Zapsala Křikavová

Ověřil . Velek

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě