25.6.2009 (6)

15/09/2009
Zápis č. 6. zasedání Sociálního výboru konaného dne 25. 6. 2009.
Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová PhD.,  PhDr. M. Kudrys,  J. Matoušková,  R. Peterková,  Mgr. H. Šupová,  E. Kalhousová,  Mgr. J. Koričová
Omluveni: B. Altner, Mgr. A. Grušová
Host: Aleš Kohout
Program:     1)   Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Schválení programu
3) Žádost o neinvestiční příspěvek na činnost MC Andílek
4) Tísňová péče AREÍON
5) Různé
Hlasování: pro / proti / zdržel se
Jednání zahájila Ing. V. Váchová
ad 1)
Schválení zápisu z 5. zasedání výboru
Pí Kalhousová připomněla v souvislosti s předchozím zápisem, že byla přijata do funkce rómského koordinátora nekvalifikovaná síla.
Ing. Váchová požádala o písemné vyjádření, které bude přílohou k předešlému zápisu.
Pí Kalhousová svou připomínku zašle písemně.
Hlasování: 7/0/0
ad 2)
Schválení programu.
Hlasování: 7/0/0
ad 3)
Žádost o neinvestiční příspěvek na činnost MC Andílek ve výší 120 000,- na projekt „Podpora rodinám s malými dětmi na Praze 5.
Předložené návrhy:
a)  Mgr. L. Vávrová navrhla – 49 000,- Kč
b) pí Kalhousová navrhla neposkytnout centru žádný příspěvek
Mgr. Šupová chtěla vědět, jestli po těchto službách, které poskytuje MC Andílek je poptávka.
Mgr. Koričová potvrdila, že tato služba je stále více žádaná.
Hlasování o předložených návrzích
ad a) Hlasování 2/3/2
ad b) Hlasování 4/1/2
Byl přijat návrh Mgr. Vávrové, poskytnout MC Andílek neinvestiční příspěvek ve výši 49 000,- Kč.
Ing. Váchová informovala členy výboru, že v příštím grantovém řízení navrhne, aby pro mateřská centra bylo vypsáno samostatné téma.
Hlasování: 7/0/0
ad 4)
Tísňová péče AREÍON
Ing. Váchová poskytla informace o projektu.
Příslušné formuláře jsou připraveny ke stažení na internetu. Kopie žádostí se budou předávat nadaci Život 90. Bylo by dobré informovat i lékaře a poskytnout jim příslušné informace. Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele bude vedeno jako neveřejná příloha.
Usnesení: Výbor bere informace na vědomí
ad 5)
Různé
Pí E. Kalhousová informovala o tom, že kontrolní výbor se začal zabývat kontrolou čerpání grantových příspěvků. Byly zjištěny určité problémy týkající se vyúčtování grantů. Kontrolní výbor na základě těchto zjištění připraví návrh úpravy grantových pravidel. Byl vznesen i návrh na posunutí data zúčtování grantů asi o dva měsíce.
Ing. Váchová přislíbila, že přes prázdniny vypracuje koncept návrhů postupů a podmínek grantů a doplnění grantových pravidel. Tento návrh předloží na zasedání sociálního výboru v září tohoto roku.
Usnesení: Výbor vzal na vědomí.
Ing. Váchová informovala o zapojení se do programu „Bezbariérová Praha“. Na základě nabídky o.s. Asistence pojede na ortopedickém vozíku pojede z domova až do práce
Ing. Váchová – Připravuje se „Průzkum dopadů zvýšení regulovaného nájemného na sociálně znevýhodněné občany trvale žijící na území městské části Praha 5“.
Dále probíhají přípravné práce na „Koncepci bytové politiky MČ Praha 5“. Návrh Koncept byl zaslán všem politickým klubům k připomínkám.
Usnesení: Výbor vzal na vědomí
(v případě potřeby, bude v průběhu prázdnin svoláno mimořádné jednání výboru)
Příští řádné zasedání je 17. 9. 2009 v 16.00 hod. v zasedací místnost RMČ.
Zapsala: J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová               Dne: 25.6.2009
Připomínky E. Kalousové k předloženému zápisu z jednání SV ze dne 25. 6. 2009
Připomínka k bodu 1/ požadované znalosti a dovednosti kladené na pozici romského koordinátora
Vzdělání podle zákona 108/2006 Sb., středoškolské,odborné
Znalost místní komunity, v místní komunitě je známá a má její důvěru. Znalost romského jazyka.Navštěvuje rodiny, pomáhá sociálně slabým, lidem bez domova, lidem ve výkonu trestu při návratu do společnosti, pomáhá dětem k získání vzdělání/stipendia/ spolupracuje s úřadem práce, organizuje kulturní, sportovní a vzdělávací akce. Získává a zaškoluje pro sociální práci mladé lidi z místní komunity. Spolupracuje s Radou MČ, připravuje informace, navrhuje řešení. Vede vlastní agendu. Spolupracuje s ostatními terénními soc.pracovníky, s příslušnými odbory, neziskovými organizacemi, školami. Prezentuje znalosti z kultury a historie Romů. Napomáhá integraci, zúčastňuje se setkání poradců, akcí pořádaných Radou vlády pro národnostní menšiny……
K bodu 3/ Doporučila jsem nedat příspěvek, protože se jedná o nesystémové řešení. MC Andílek neobdržel příspěvek v grantovém řízení, je to nová organizace a příspěvek jde na drahé nájemné. Na Praze 5 fungují dlouhodobě mateřská centra, která mohou rodiny využívat, jsou levnější, nabízejí velkou škálu aktivit. Preferuji rovné příležitosti k získávání finančních prostředků.
K bodu 5/ – výboru jsem předložila zprávu kontrolního výboru/prosím přidat k zápisu/ Byly zjištěny ne určité problémy při vyúčtování grantů, ale  problémy naprosto zásadní. Dvě organizace vyúčtovaly mzdy /odměny/ což je proti pravidlům, odsouhlaseným zastupitelstvem. Ostatní organizace byly znevýhodněné a celé grantové řízení je nedůvěryhodné a může být zpochybněno. Zastupitelstvo dostalo špatnou informaci.
E. K. žádala o vysvětlení Mgr Koričovou. /prosím o písemné vyjádření/

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě