24/9/94

24/9/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem části parcely č. 2675/1 o výměře cca 36 m2 k.ú. Smíchov za účelem výstavby garáže za cenu 1.700 Kč/m2 žadateli panu Jiřímu Stiebitzovi. Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.