24/8/94

24/8/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem pozemku č. parc. 374/4 o výměře 85 m2 k.ú. Motol za cenu 1.870 Kč /m2, tj. celkem Kč 158.950,- žadateli panu Pavlovi Shrbenému. Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.