24/7/94

24/7/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. r e v o k u j e usnesení 18. zasedání OZ P 5 č. 18/21/23 II. s o u h l a s í s prodejem nemovitosti čp. 578, Mozartova 4, k.ú. Smíchov včetně stav. pozemku č. parc. 2830 o výměře 359 m2 Policii ČR za cenu stanovenou znaleckým posudkem se zřízením věcného břemene předkupního práva pro MČ P 5 v délce trvání 10ti let. Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.