24/6/94

24/6/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e zprávu o výsledku hospodaření za I. čtvrtletí 1994 dle předložené zprávy. Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.