24/5/94

24/5/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupením navrhovatelů v délce 10 minut a diskutujícího v délce 3 minuty - dvakrát.