24/3/94

24/3/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou komisi ve složení: Ing. arch. P. Syrový, CSc., J. Rys, L. Ziml.