24/10/94

24/10/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s odkoupením ideální poloviny domu čp. 2357, Moulíkova 2, s ideální polovinou staveb. pozemku č.parc. 642, vše v k.ú. Smíchov, od spoluvlastnice JUDr. Evy Křivohlavé za odhadní cenu 1.455.819,-Kč. Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.