24.10.2011 (25)

03/11/2011

Zápis z 25. schůze VŽP dne 24.10.2011

16:00 – 18:00

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Jiří Vejmelka, Marek Kukrle, Jaroslav Nedvěd, RNDr. Jan Martinec, CSc., Jaroslav Knap, Vojtěch Zapletal, Ing. Richard Kopáček

Omluveni: Ing. Bohumil Dvořák

OŽP Ing. Kučera

Připomínky k zápisu 24. VŽP  (5/0/0)

Schválení programu 25. VŽP (5/0/0)

1/ Kontrola úkolů  minulých VŽP

Poskytnutí informaci z OSÚ – úkoly trvají.

VŽP  diskutoval pro rozpočet 2012studie :

  • úspor energií a vody pro budovy MČ Praha 5 (radnice, vzorová škola a školka) – návrh 150 tis. Kč
  • pasportizace zelených ploch vhodných pro vnitroměstskou rekreaci – návrh 50 tis. Kč,
  • hodnocení kvality zahrádkových osad na Praze 5 – návrh 50 tis. Kč.

VŽP  diskutoval pro rozpočet 2012 investiční akce :

  • Cyklo-promenáda – návrh OOS 5 mil. Kč
  • Chodník Slivenec Barrandov – návrh OOS 3,7 mil. Kč
  • Rekonstrukce parku Sady na Skalce – návrh 5,7 mil. Kč.

VŽP odložil diskusi

  • akcí VŽP pro veřejnost 2012 (Ukliďte Zemi, Den Země, Týden Evropské mobility, Týden NNO, dobrovolnictví apod.)
  • možné spolupráce s partnerskými městy v roce 2012 (např. Berlin NeuKoelln v oblasti zkušeností úspor energií, chování institucí, pogresivní výstavby, vnitroměstské rekreace, šetrné doprava, eko-sociálních projektů).

2/ Ex-post hodnocené případy s vlivem na ŽP

VŽP  diskutoval stav jednání s investorem o revitalizace Kolonie Buďánka (případ 3)

OŽP poskytl informaci o kontrole kácení stromů před domy Weberova 204-208.

3/ Ex-ante hodnocené projekty  s vlivem na ŽP

VŽP nedostal informaci  a neprojednal  vyjádření ke Konceptu nového územního plánu a podněty soukromých žadatelů  na změny územního plánu (dokumenty  na Intranetu k usnesení RMČ 38/10 z 11.10.2011)

4/  Různé

Předseda VŽP informoval o neformální dohodě s předsedou KÚR a sekretariátem KAR o vzájemném včasném informování  (zasílání pozvánek a  zápisů).

Předseda VŽP informoval  o semináři  k Radotínským  jezerům  25.10. od 18:00 v sále ZMČ.

Předseda VŽP informoval o zajištění sálu ZMČ pro seminář o Prokopském a Dalejském údolí  na čtvrtek 1.12.2011 odpoledne.

Předseda VŽP požádal členy VŽP o témata článků do zpravodaje „Pětka pro vás“, weby  www.ipetka.czwww.tvp5.cz, a navrhl spolupráci na akcích s InfoCentrem www.infopraha5.cz.

Zapsal: O. Velek (tajemnice VŽP – dovolená)

Ověřil:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě