24/1/94

24/1/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e rozšířený program 24. zasedání OZ P 5: 1. Zpráva o činnosti OR, interpelace poslanců 2. Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření OÚ P 5 za 1. čtvrtletí 1994 3. Žádost o prominutí 50% odvodů z příjmů z prodeje domů hl.m.Prahy 4. Majetkové otázky 5. Rozvojový a podnikatelský plán Smíchova 6. Likvidace podniků 7. Prodeje domů 8. Volba přísedích Obvodního soudu P 5 a Městského soudu Praha - 2. etapa 9. Stanovení počtu zástupců do OZ Prahy 5 na období r. 1994 - 1998 10. Volba místostarosty, člena rady 11. Různé. Usnesení bylo schváleno 24 hlasy.