22.8.2011 (21)

Zápis 21. schůze VŽP dne 22.8.2011

(od 16 hod do 17:30 hod)

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Bohumil Dvořák,  Ing. Richard Kopáček, Marek Kukrle, Ing. Jiří Vejmelka, Vojtěch Zapletal Jaroslav Knap

 

Omluveni: Jaroslav Nedvěd, RNDr. Jan Martinec

OŽP: Ing. Miroslav Kučera

 

Schválení zápisu 20. VŽP (oprava formulace usnesení  na web „VŽP nesouhlasí se zavedením nočního  provozu kamionů do ulice K Barrandovu z důvodu možného zvýšení hluku a imisí v oblasti Barrandova“  –  6/0/0

 

Schválení programu 21. schůze VŽP  (6/0/0)

 

1/ Ex-post případy s vlivem na ŽP – kontrola úkolů

případ 29 –  ochrana zeleně v okolí administrativní budovy obsluhy přístavu. VŽP urguje z ÚMČ stanovisko kolem povoleni stavby

případ 10 – stavba na lesním pozemku u Šalamounky, KošířeVŽP urguje z ÚMČ informace k případu

Případ 5- Revitalizace osady Buďánka (billbord) – VŽP urguje OSÚ (s odkazem na §51 odst, 3 b), zákona 131/200 Sb.), o  předání kopie k povolení billbordu na Plzeňské:  Uzemní souhlas  – OSÚ ob. 36-57960/201-še  14.10.2010, Závazné stanovisko  OKP MHMP č.j. S-MHMP 634702/2010 z  24.9.2010, Souhlas se   změnou – OSÚ ob. 36-11982/2011-še z 23.1.2011 a Závazné stanovisko  OKP  MHMP č.j. S-MHMP 930656/2010 z  23.11.2010, Souhlas s prodloužením doby trvání  z 11.2.2011

 

Radní pro ŽP Ing. Vejmelka informoval o jednání starosty, radní Kratochvílové a předsedy KÚR RMČ s ředitelem fy. GEOSAN o projektu revitalizace osady Buďánka.

 

Případ 30 – nové využití budovy v Prokopském údolí (K Dalejím 479) – nájemní smlouva, znalecký posudek, a další podklady jsou v uložišti souborů VŽP.

 

VŽP ukládá místopředsedovi Jaroslavu Knapovi připravit návrh postupu ekonomicky a ekologicky efektivního využití objektu. (7/0/0)

 

Ing. Velek navrhl seminář VŽP ke zlepšení ochrany Prokopského údolí na  listopad/prosinec 2011.

 

3/ Různé

Ing. Vejmelka informoval o přípravě akce www.cyklozvoneni.cz – start pelotonu z P5 je 17.9. v 10:00 od bývalého koupaliště v Klukovicích. Cíl pelotonu jsou ledárny v Braníku.

 

Ing. Velek informoval o přípravě neformální diskuse k cyklodopravě 19.9. od 15:00 v sále ZMČ (Štefánikova 13/15, P5).

Příští řádné jednání VŽP je plánováno na 12.9.2011

 

Zapsala: Křikavová

Ověřil. Velek