22.4.2010 (4)

09/07/2010
Zápis č. 4 zasedání Sociálního výboru konaného dne 22. 4. 2010.
Přítomni: Ing. V. Váchová, PhDr. M. Kudrys, B. Altner, R. Peterková, Mgr. A. Grušová, Mgr. J. Koričová
Omluveni: Mgr. L. Vávrová, J. Matoušková, Mgr. H. Šupová, E. Kalhousová
Program:     1)   Kontrola zápisu z minulého jednání
2)   Schválení programu
3)   Granty pro rok 2010 v sociální oblasti
4)   Různé
Jednání zahájila Ing. V. Váchová.
Hlasování: pro / proti / zdržel se
ad1) Kontrola zápisu
Hlasování 4/0/1
ad 2) Schválení programu
Hlasování: 5/0/0
ad 3) Granty pro rok 2010 v sociální oblasti
Mgr. Koričová – Informovala o počtu došlých žádostí a o tom, kolik žádostí postoupilo do užšího kola. Velký počet žádostí o granty měl formální i věcné nedostatky.
pí Peterková – Klub seniorů Poštovka a Armáda spásy v letošním roce příspěvek nedostanou. Jak je možné těmto organizacím finančně pomoci na zajištění jejich činnosti?
Mgr. Koričová – Grantové žádosti obou subjektů nesplnily podmínky grantového řízení, jejich žádosti nebyly doloženy potvrzením o registraci podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
PhDr. Kudrys – Každý rok si podávají žádosti a přesto opět vznikl problém. Pro všechny zúčastněné jsou jasně stanovená pravidla.
Ing. Váchová předložila návrh týkající se přidělování grantů pro rok 2011 týkající se termínů pro vyhlášení grantových řízení. Návrh bude projednáván na příštím jednání výboru.
Hlasování: Výbor bere informaci na vědomí
ad 4)   Různé
Ing. Váchová – Informovala o žádosti jedné občanky Prahy 5, která popsala svou svízelnou bytovou situaci. (žádost byla SV předána z kanceláře Ú MČ Praha 5).
PhDr. Kudrys – Navrhl, aby se u dotyčné paní udělalo místní šetření a zjistila se realita vzniklé situace.
Ing. Váchová – Požádala vedoucí sociálního odboru, aby sociální odbor provedl místní šetření u této občanky a informaci předala na příštím jednání SV.
PhDr. Kudrys – Informoval o nově umístěném sdružení SANANIM, které se zakoupilo komerční prostory v ulici Na Skalce 17, Praha 5. Sdružení dříve působilo v obecních prostorách v Praze 7, ze kterých však dostalo výpověď. Občané bydlící v této lokalitě již sepsali petici, umístění tohoto centra blízko parku, dětského hřiště, mateřské a základní školy je pro ně naprosto nevhodné a chtějí tuto vzniklou situaci řešit.
Ing. Váchová – Informovala o novince v péči pro seniory. ŽIVOT 90 rozšiřuje spektrum poskytované Tísňové péče AREÍON pro seniory a osoby se zdravotním postižením o nabídku mobilního dohledového systému Senior Inspect, které umožňuje monitorovat zdravotní stav a polohu seniora s napojením na dispečink dohledového centra a možnosti zajistit okamžitou pomoc.
Hlasování: Výbor bere informaci na vědomí.
Příští řádné zasedání Sociálního výboru bude 20.5.2010 v 16.00 hod. v zasedací místnosti Rady MČ, Štefánikova 13, 15, Praha 5.
Zapsala: J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová               Dne: 22.4.2010

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě