22.12.2011 (26)

Zápis č. 26

z jednání Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5

konaného dne 22. 12. 2011

Přítomni: Ing. V. Váchová,  Mgr. D. Bubníková,  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková,   Mgr. L. Vávrová, Ing. J. Viťha, M. Kukrle, A. Holub

 

Omluven: Ing. V. Šorm, JUDr. P. Lachnit, Ph.D., Mgr. T. Hradílková,

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

1) Zahájení jednání

2) Schválení programu

3) Schválení zápisů z 6. 12. 2011

4a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 – senioři

(3 žádosti)

4b) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů (8 žádosti)

4c) Projednání žádostí o prodloužení nájemních smluv uzavřených na

dobu určitou (18 žádostí)

4d)Projednání žádosti o pronájem jiného obecního bytu ve vlastnictví MČ

Praha 5 (1 žádost)

5) Různé

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 76/0/0

ad 3) Schválení zápisů z jednání Sociálního a zdravotního výboru (dále jen „SV“) ze dne 6. 12. 2011

 

Zápis z jednání sociálního a zdravotního výboru z 6. 12. 2011 byl schválen bez připomínek

Hlasování: 7/0/0

 

 

 

ad 4a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 –

senioři

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelům zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/0/1

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat oba žadatele v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (19 bodů)

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (14 bodů)

Hlasování: 8/0/0

 

ad 4b) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5

ze sociálních důvodů

Sociální a zdravotní výbor odkládá projednání žádosti žadatelů na příští zasedání

Sociální a zdravotní výbor žádá OMP o informace o možnostech přidělení bezbariérového bytu ze strany MČ Praha 5

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadateli zamítnout s  tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelce zamítnout s  tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 8/0/0

Sociální a zdravotní výbor projednání žádosti odkládá do konzultace s pracovníky soc. odboru ÚMČ

Hlasování: 8/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadateli zamítnout s  tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 8/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelům zamítnout s  tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor projednání žádosti odkládá do konzultace s pracovníky soc. odboru ÚMČ

Hlasování: 8/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelce zamítnout s  tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 7/0/1

ad 4c) Projednání žádostí o prodloužení nájemních smluv uzavřených na

dobu určitou

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31. 3. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadatelce vyřízení příspěvku na péči a ukládá OMP žadatelku upozornit, že v případě nehrazení splátkového kalendáře nebude nájemní smlouva dále prodloužena

Hlasování: 8/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou 1 rok od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013

Hlasování: 7/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 1 rok od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu za podmínky uhrazení poplatku z prodlení

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou 1 rok od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou od 1.7.2011 do 30. 6. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu  a za podmínky uzavření splátkového kalendáře na poplatky z prodlení

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou 1/2 roku od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu za podmínky uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné

Sociální a zdravotní výbor ukládá OMP žadatelku upozornit, že v případě nehrazení dlužného nájemného dle splátkového kalendáře nebude nájemní smlouva dále prodloužena

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou 1/2 roku od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou 1 rok od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou 1 rok od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje vyřazení žádosti o pronájem jiného obecního bytu ze seznamu „Naléhavé případy ke směně bytu“

Odůvodnění: žadatelka podala dne 30.11.2011 návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (byt, který žadatelka obývá byl ZMČ odsouhlasen k privatizaci po bytech)

Hlasování: 7/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou 1 rok od 16. 12. 2011 do 15. 12. 2012

Hlasování: 7/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou 1 rok od 15. 10. 2011 do 14. 10. 2012 Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou 1 rok od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu. Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou zamítnout

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2012

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2012

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou 1 rok od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 6/0/0

ad 4d) Projednání žádosti o pronájem jiného obecního bytu ve vlastnictví MČ

Praha 5

Sociální a zdravotní výbor navrhuje oba žadatele zařadit do seznamu „Naléhavé případy ke směně bytu“

Hlasování: 6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Roman Kobza                                            Ověřila: Ing. Vlasta Váchová