21/7/94

21/7/94 Obvodní rada v Praze 5
s c h v a l u j e 1. zprávu o výsledku hospodaření za rok 1993 2. závěrečný účet OÚ P 5 za rok 1993 v těchto objemech: Příjmy celkem 245.883.948,62 Kč Výdaje celkem 230.508.794,81 Kč --------------------------------------- Přebytek hospodaření 15.375.153,81 Kč ======================================= 3. návrh finančního vypořádání za rok 1993 podle přiloženého materiálu (tab. č. 1). Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.